تامين خواسته در دعاوى كيفرى با کمک وکیل

تامين خواسته در دعاوى كيفرى با کمک وکیل: چنانچه به عنوان شاكى در پرونده متحمل ضرر و زيان شده باشيد. همانگونه كه پيشتر بيان شد مى توانيد دادخواست ضرر و زيان ناشی از جرم را به دادگاه تقديم نماييد.

مرجع رسيدگى كننده به دادخواست ضرر و زيان دادگاه كيفرى ميباشد. لكن در صورتى كه به هر دليل با ادله ى قابل قبول شاكى احتمال اين را بدهد كه خواسته ى او در معرض خطر است. مى تواند تامين ضرر و زيان خود را از بازپرس يا داديار رسيدگى كننده در دادسرا بخواهد. در مورد تامين خواسته در امور حقوقى در صورت صلاحديد قاضى رسيدگى كننده باید خسارت احتمالى توديع گردد. لكن در امور كيفرى در صورتى كه شاكى خواستار تامين خواسته باشد نيازى به توديع خسارت احتمالى نيست .اما صدور قرار تامين خواسته نيازمند ادله ى قابل قبول ميباشد و به صرف ادعا اين قرار صادر نميشود .

تامین خواسته در دعاوی کیفری

تامين خواسته در دعاوى كيفرى با کمک وکیل:

وکیل متخصص کیفری : در صورتى كه قرار تامين خواسته صادر شود اين قرار به متهم ابلاغ ميشود. و اگر چه قرار توسط متهم قابل اعتراض ميباشد اما به محض ابلاغ اجرا مى شود و نيازى به نتيجه ى اعتراض نيست .

نکته : اگر تاخير در اجرا سبب شود خواسته تضييع گردد اجراى قرار قبل از ابلاغ صورت ميپذيرد .

قرار تامين خواسته نياز به موافقت دادستان ندارد و صرفاً ميبايست مطابق قانون به اطلاع دادستان برسد. قرار تامين خواسته در اجراى احكام كيفرى مطابق با قانون اجراى احكام مدنى اجرا ميشود. و دو صورتى كه خود قرار داراى ابهام يا اجمال باشد توسط مقام صادر كننده بر طرف ميگردد. و در صورتى كه جهت اجراى آن مشكلى وجود داشته باشد. توسط دادستان يا قاضى اجراى احكام انجام مى شود.

چنانچه تا قبل از ختم دادرسى در مرحله بدوى (در مواردى كه نيازمند تقديم دادخواست است ) دادخواست تقديم نشود، به درخواست متهم قرار تامين خواسته لغو ميشود. و اگر قرار موقوفى تعقيب يا منع تعقيب صادر شود. يا به هر جهت پرونده به نفع متهم مختومه شود پس از قطعيت راى قرار تامين خواسته منتفى ميشود .

بنا بر اين چنانچه خواسته ى شما در معرض تضييع قرار گرفته باشد. كه مسلماً در پرونده هاى كيفرى ضرر و زيان ناشى از جرم صورت گرفته است. چه زمانی كه موضوع جرم مال باشد. و چه اینکه خسارتى ناشى از ارتكاب رفتار مجرمانه متوجه شاكى گردد. بهتر است با استفاده از ادله قابل قبول درخواست تامين خواسته را ارائه نمود. كه متعاقب آن اموال متهم توقيف گردد . در اين صورت پس از صدور حكم قطعى به نفع شاكى جهت استرداد مال مورد جرم و خسارات ناشى از ارتكاب جرم دسترسى به اموال متهم سهولت داشته و به راحتى و با سرعت بیشترى جبران خسارت ميگردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

تفاضل دیه چیست ؟ 4 نکته مهم

3 مورد مهم تفاضل دیه : تفاضل دیه معادل مبلغی از دیه میباشد که اولیاء دم جهت اجرا حق قصاص در پاره اى از موارد بايد به قاتل بپردازند . در ادامه موارد تفاضل دیه را از نظر وکیل کیفری بخوانید.

تفاضل دیه

موارد تفاضل دیه

مورد اول

اولين مورد هنگامى است كه زن مسلمان به دست مرد مسلمان به صورت عمدى به قتل برسد. كه در اين صورت ولى دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به قاتل بپردازد ؛ اما در صورتى كه قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون نياز به پرداخت تفاضل ديه قصاص اجرا ميشود. و در صورتى كه زن غير مسلمان توسط مرد غير مسلمان نيز به قتل برسد پرداخت تفاضل ديه ميباست صورت پذيرد .

مورد دوم :

در صورتى كه شركت در قتل عمدى توسط دو يا چند نفر صورت پذيرد ولى دم مى تواند يكى از شركا ى جنايت را قصاص نمايد. و در اين صورت ديگر شركا بايد سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند. بدين صورت كه اگر شركا دو نفر باشند شريكى كه قصاص نميشود بايد يك دوم ديه را به قصاص شونده بپردازد. و اگر شركا سه نفر باشند هر يك از آن ها كه قصاص نميشوند بايد دو سوم ديه به قصاص شونده بپردازند. و در صورتى كه ولى دم بخواهد همه ى شركا در جنايت را قصاص كند بايد خود سهم هر يك از شركا را پرداخت نمايد .

سومین مورد :

در صورتى كه اولياء دم متعدد باشند و عده اى خواهان قصاص و عده اى ديگر گذشت نمايند، ولى دم خواهان قصاص بايد سهم ديه كسانى كه گذشت نموده اند را به قاتل پرداخت نمايد. و در صورتى كه بعضى از اوليا دم خواهان ديه باشند ولى دم خواهان قصاص بايد سهم ديه را به آن ها پرداخت نمايد .

چند نکته در مورد پرداخت تفاضل دیه :

  1. چنانچه يك نفر، دو يا چند نفر را به قتل رساند و برخى از اولياء دم خواهان قصاص و برخى ديگر خواهان ديه باشند، بدون موافقت قاتل پرداخت ديه صورت نميگيرد به عبارتى قاتل ملزم به پرداخت چيزى بيشتر از جان خود نميباشد . مگر با رضايت .
  2. در صورتى كه قصاص مشروط به پرداخت تفاضل ديه نباشد ولى دم تنها مي توانند قصاص يا مجانى گذشت نمايند و در صورتى كه قصاص مشروط به پرداخت تفاضل ديه باشد ولى دم ميان قصاص با پرداخت فاضل ديه ، گذشت و يا دريافت ديه مقرر در قانون حتى بدون موافقت قاتل مخير است .
  3. فاضل ديه تغليظ نمي شود . يعنى اگر قتل در يكى از ماه هاى حرام (محرم ، رجب ، ذى القعده ،ذى الحجه ) صورت پذيرد فاضل ديه تغليظ نميشود . همچنين ديه اى كه ولى دم به ديگر اولياء دم ميپردازد تغليظ نميشود. اما ديه اى كه شركا ى جنايت به علت سهم خود به قصاص شونده يا ولى دم ميپردازند تغليظ ميشود .
  4. زن و مرد در قصاص عضو برابرند؛ لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن مساوى يا بيشتر از ثلث ديه كامل باشد. قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد نظر اجرا ميشود .

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخد مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی مربوط به دیه ، تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم : اگر شما به عنوان شاكى شكايت كيفرى خود را به مرجع صالح به رسيدگى اعم از دادسرا يا دادگاه تقديم نموده ايد. متعاقب آن شكايت حق مطالبه خسارات ناشى از جرم براى شما وجود دارد.

طبق ماده ١٠ قانون آيين دادرسى كيفرى بزه ديده شخصى است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميشود و در صورتى كه خواهان تعقيب مرتكب باشد شاكى و زمانى كه جبران ضرر و زيان ناشى از جرم را مطالبه كند مدعى خصوصى ناميده ميشود .

مطالبه خسارت ناشی از جرم

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم :

مدعى خصوصى ميتواند پس از اينكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت تمام مدارك خود را به مرجع صالح ارائه دهد. و تا قبل از اعلام ختم دادرسى بدوى دادخواست ضرر و زيان را تسليم نمايد. رسيدگى به اين دادخواست مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسى مدنى ميباشد. بدين معنا كه كليه قوانين آيين دادرسى مدنى در زمان رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان بايد رعايت گردد.

چند نکته در رابطه با مطالبه خسارت ناشی از جرم :

ارائه دادخواست ضرر و زيان به مرجع كيفرى كاملا اختياري بوده. و مدعى خصوصى مخير است كه دادخواست خود را به مرجع كيفرى يا مرجع حقوقى تسليم نمايد. لكن در صورتى كه دادخواست به مرجع حقوقى تقديم شود دعوى مذكور ديگر قابل رسيدگى در مرجع كيفرى نبوده. مگر اينكه ذى نفع پس از اقامه دعوى در مرجع حقوقى متوجه شود كه موضوع داراى جنبه كيفرى نيز ميباشد كه در اين شرايط ميتواند دعوى خود را از مرجع حقوقى چس گرفته. و به دادگاه كيفرى با پرداخت مجدد هزينه دادرسى مراجعه نمايد.

بالعكس اگر دادخواست ابتدا به مرجع كيفرى تقديم شود و صدور حكم كيفرى با تاخير مواجه شود، مدعى خصوصى اختيار اين را دارد كه دعوى را مسترد داشته. و با احراز تاخير در صدور حكم به جهتى از جهات قانونى توسط مرجع حقوقى به آن دادگاه مراجعه نمايد. و در اين صورت اگر قبلا هزينه دادرسى پرداخت شده باشد نياز به پرداخت مجدد هزينه دادرسى نميباشد .

در جرائم كلاهبردارى ، سرقت ، تحریق و تخريب ، اختلاس ، تصرف عدوانى ، ممانعت و مزاحمت از حق نياز به تقديم دادخواست نيست و دادگاه بايد حكم به رد مال دهد. اما براى خسارات ديگر مانند هزينه دادرسى ، حق الوكاله وكيل و زيان هاى مادى ديگر و ضرر و زيان معنوى و منافع ممكن الحصول ناشى از جرم امكان ارائه دادخواست مطالبه وجود دارد. و دادگاه كيفرى مكلف است ضمن صدور راى كيفرى اعم از محكوميت يا برائت در خصوص دادخواست ضرر و زيان نيز اظهار نظر نمايد. مگر اينكه رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان نيازمند تحقيقات بيشتر باشد كه در اينصورت دادگاه راى كيفرى را صادر و بعدا به دعوى حقوقى رسيدگى مينمايد .جهت کسب اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری ، تماس حاصل فرمایید.

مشاوره با وکیلانه

هر چند در مطلب فوق، مطالبه خسارت ناشی از جرم هم در دادگاه حقوقی و هم کیفری را امکانپذیر دانستیم. اما بهتر است كه دادخواست ضرر و زيان در دادسرا تقديم نشود. چرا كه مرجع رسيدگى كننده به ضرر و زيان ناشى از جرم دادگاه ميباشد و در صورتى كه پرونده در دادسرا با منع تعقيب مواجه شود دادخواست ضرر و زيان بلا اثر ميگردد . بنابر اين بهتر است دادخواست ضرر و زيان پس از صدور قرار جلب به دادرسى و ارجاع پرونده به دادگاه تقديم گردد. جهت اخذ مشاوره تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

آیا مزاحمت تلفنی جرم است ؟

آیا مزاحمت تلفنی جرم است ؟ شاید برای شما پیش آمده باشد که شخصی از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک ، آرامش شما را مخدوش کرده باشد. و در جهت پیگیری و تنبیه مزاحم ، برایتان سوال شود می توان مرتکب را از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرارداد یا خیر؟!

جهت پاسخ به این پرسش باید عنوان نمود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت از طریق دستگاه های مخابراتی را جرم تلقی نموده و برای آن دو نوع مجازات تعیین کرده است.

مزاحمت تلفنی

مجازات مزاحمت تلفنی :

براساس ماده 641 قانون مـجازات اسلامی ، چنانچه شخصی مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شود و این موضوع در دادگاه محرز شود ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود . نکته ای که در تحقق جرم مزاحمت تلفنی حائز اهمیت است ، صرف ایجاد مزاحمت می باشد و الزاماً نیاز نیست که مرتکب از طریق دستگاه های تلفنی اقدام به توهین یا فحاشی نماید. تا بتوان او را از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرارداد .

دومین مجازاتی که برای مزاحم تلفنی در نظر گرفته شده است از طریق اعمال محدودیت برای مرتکب توسط مخابرات می باشد. به موجب ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابراتی ، چنانچه شخصی وسیله مخابراتی خود را برای مزاحمت دیگری به کار ببرد. پس از کشف در بار اول، سه ماه ارتباط مخابراتی ایشان بوسیله اخطار کتبی قطع می گردد و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه می باشد . پس از کشف مزاحمت در مرتبه دوم ، ارتباط تلفنی با اخطار کتبی ، سه ماه قطع خواهد شد و برقراری ارتباط مجدد نیاز به پرداخت هزینه های مربوطـه خواهد بود. انجام این عمل در بار سوم موجب قطعی دائم ارتباط تلفنی خواهد بود.

احراز این جرم در دادگاه چگونه است ؟!

برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر ارائه دلایل عمومی در همه جرایم مانند. اقرار – شهادت – سوگند ، می توان پیامک های ارسال شده از جانب مزاحم یا صدای ضبط شده از ایشان را ارائه نمود . هر چند که صدای ضبط شده نمی تواند جزء دلایل اثبات جرم محسوب شود. اما گاهی صدای ضبط شده موجب علم قاضی که از سایر دلایل بالاتر است ، می شود. و همین موضوع می تواند منجر به محکومیت مرتکب گردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح شکایت و پیگیری پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل تهدید و پیگیری این جرم

جرم تهدید و پیگیری آن توسط وکیل پایه یک دادگستری : تهدید کردن به معنای ترساندن طرف مقابل می باشد. بطوری که بواسطه این ترس، شخصی علیرغم میل باطنی اش کاری را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند. قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 669 ، تهدید کردن را جرم تلقی نموده است. و در صورت وجود شرایط لازم جهت تحقق این جرم، می توان تعقیب مرتکب را خواستار شد. پیگیری جرم تهـدید توسط وکیل کیفری.

جرم تهدید

شرایط تحقق جرم تهدید:

جرم تهدید نیز مانند دیگر جرایم جهت تحقق، نیاز به جمع سه عنصر : قانونی – مادی – معنوی دارد. و با عدم وجود هر یک از این ارکان ، تحقق جرم امکانپذیر نیست.

عنصر قانونی :

اگر عنوان مجرمانه ای از نظر قانونگذار وضع نگردد و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، نمی توان رفتار ارتکابی را هرچند خلاف اخلاق حسنه باشد، جرم تلقی نمود. قانونگذار در ماده 669 قانون مجازات ، تهدید کردن را جرم تلقی نموده است. و از این رو عنصر قانونی جرم تهدید همیشه وجود دارد.

عـنصر مادی جرم :

ترساندن طرف مقابل به هر نحوی که برای او زیان بار و ناخوشایند باشد جرم است. تهدیدی که از نظر قانونگذار قابل تعقیب است می تواند از هر دسته  تهدید مالی – جانی یا تهدید به آبروی فرد باشد. مانند تهدید به قتل یا به افشای اسرار و ریختن آبروی شخص. تهدید به پخش فیلم و عکس های شخصی فرد یا تهدید مالی مانند تـهدید به ورود خسارت به اموال شخص می باشد.

آنچه که در عنصر مادی جرم تهدید مورد اهمیت است ، موثر بودن تهدید در شخص است .لذا مخاطب باید به واسطه تهدید، تحت تاثیر قرار گیرد. و صرف تهدید موثر جهت تحقق رکن مادی کافی است. و ممکن است به واسطه این تهدید مخاطب عمل مورد تقاضای تهدید کننده را انجام دهد یا خیر.

عـنـصر معنوی :

تهدید از جمله جرایم مطلق بوده و صرف داشتن قصد عامدانه مرتکب در تهدید کردن کفایت می کند.

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره و پیگیری پرونده خود توسط وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

مجازات آدم ربایی طبق قانون کاهش مجازات های 1399

مجازات آدم ربایی طبق قانون کاهش مجازات های 1399 : ادم ربایی یا همان سرقت انسان، یکی دیگر از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ؛ در این جرم فرقی نمی کند که شخص ربوده شده کودک بوده یا بزرگ، مرده باشد یا زنده در هر صورت ربودن انسان تحت این جرم قابل تعقب است, البته که ربودن اشخاص زیر پانزده سال دارای مجازات سنگین تری خواهد بود .

آدم ربایی

ارکان تشکیل دهنده جرم آدم ربایی :

این جرم نیز بمانند سایر جرایم با وجود سه رکن : قانونی – مادی – معنوی قابل تحقق خواهد بود.
رکن قانونی این جرم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
در مورد رکن مادی باید عنوان نمود : جابجایی شخص بدون رضایت او به هر نحوی به منزله ارتکاب این جرم خواهد بود. منظور از عبارت به هر نحوی این است که فرقی نمیکند آدم ربایی بصورت مخفی باشد. یا به صورت علنی و در منظر عام. حتی سوار شدن شخص با رضایت به داخل اتومبیل دیگری و متعاقباً اقدام به ربودن او، مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.

در جرم آدم ربایی فرقی نمیکند که مرتکب شخصاً اقدام به ربودن دیگری نماید. یا این امر را به وسیله دیگری انجام دهد . چنانچه مرتکب شخصاً اقدام به ربودن دیگری کند. اصطلاحاً مباشر مادی جرم خودش بوده و مورد تعقیب قرار میگیرد. در صورتی که عمل ربودن به دستور دیگری انجام شود، هم دستور دهنده و هم رباینده قابل تعقیب خواهند بود.

سوال : اگر قبل از رساندن شخص به مقصد، او خودش را از داخل ماشین به بیرون پرت کند ، باز هم می توان مرتکب را تحت تعقیب قرارداد؟
بله . در ارتکاب این جرم فرقی نمی کند که رباینده ، شخص را به مقصد برساند یا خیر. همین که بدون رضایت شخص اقدام به جابجایی او کند ، مرتکب این جرم شده است هر چند می توان عمل انجام شده را تحت عنوان شروع به آدم ربایی قرارداد.

رکـن معنوی جرم آدم ربایی : معمولاً قصد مرتکب از انجام این عمل مجرمانه، مطالبه وجه یا قصد مطالبه طلب خود یا انتقام گیری یا تجاوز و هر دلیل دیگری می باشد. لذا فرقی نمیکند که قصد مرتکب از انجام این عمل چه بوده است و صرف وجود قصد عمدی برای مرتکب جهت ربودن و مخفی نمودن دیگری کافی است .

شـروع به آدم ربـایی :

شـروع به آدم ربایی زمانی است که مرتکب در صدد ربودن دیگری باشد و به دلایلی خارج از اراده خود، از اتمام عملیات ناکام بماند . مانند اینکه شخصی به زور اقدام به سوارکردن دیگری کند؛ اما او از دستش فرار کند و در همین حین مرتکب، دستگیر شود.

مجازات جرم :

مـجازات این جرم برای شخصی که به عنف یا تهدید اقدام به آدم ربایی نموده باشد. حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. و اگر ارتکاب عمل او بدون عنف یا تهدید باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. جهت کسب اطلاع از میزان جرم و نحوه طرح شکایت و پیگیری پرونده از وکیل کیفری تماس بگیرید.

کیفیات مشدده جرم آدم ربایی :

ربودن افراد زیر پانزده سال یا ربودن افراد با وسایل نقلیه از موارد تشدید مجازات بوده و قانونگذار برای اقدامات مذکور حداکثر مجازات یعنی حبس تعزیری درجه 4 را در نظر گرفته است.

شروع به ادم ربایی و مجازات آن :

کسی که شروع به آدم ربایی نماید. لیکن به دلایلی غیر قابل پیش بینی و خارج از اراده او، عملیات مجرمانه اتمام نیابد ، به حبس از سه تا پنج سال محکوم می گردد.

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری با وکیلانه تماس بگیرید.
تماس با ما :09127246413

وکیل قاچاق انسان + مجازات قاچاق به داخل و خارج از کشور

قاچاق انسان + 100% پیگیری پرونده توسط وکیل : قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 به صورت مختص در مورد جرایم مربوط به قـاچاق انسان وضع گردیده است . به موجب این قانون، خارج یا وارد کردن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز انسان از مرز کشور جرم است و مشمول این عنوان مجرمانه قرار میگیرد.

کسی هم که عملیات تحویل گرفتن یا جابجایی یا مخفی نمودن این افراد یا مکان اخفای آنها را فراهم می سازد، نیز مرتکب این جرم شده است و مجرم است. در ادامه شرایط لازم جهت تحقق این جرم را از نگاه وکیل کیفری بخوانید.

قاچاق انسان

شرایط لازم جهت تحقق جرم قاچاق انسان :

  1. آنچه که در تحقق این جرم اهمیت دارد. این است که فعل ارتکابی از جانب مرتکب که همان نقل. و انتقال انسان به هر طریقی به خارج یا داخل مرز می باشد. باید به صورت اجبار یا اکراه یا فریب قربانی با خدعه و نیرنگ باشد .
  2. درجرم قاچاق انسان ، احراز سوء نیت خاص مرتکب لازم است . سوء نیت مرتکب که از ارکان اساسی تحقق هر جرمی است. در این جرم اعم است از سوءنیت عام وخاص. یعنی عمدی بودن رفتار مرتکب و داشتن سوء نیت خاص که هدف مرتکب برای این عمل می باشد. مانند قاچاق افراد بجهت بردگی . فحشا . برداشت عضو.  یا برای ازدواج .

مجازات جرم قاچاق انسان :

طبق ماده 3 قانون قـاچاق انسان مصوب 1383، مرتکب به حبس از دو تا ده سال همراه با پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه حاصل شده از جرم، محکوم میشود.

موارد مشدده مجازات :

قاچاق انسان در صورتی که سن قربانی کمتر از 18 سال باشد. موجود محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ده سال خواهد شد.

معاونت در این جرم :

مجازات معاونت در این جرم محکومیت حبس از دو تا پنچ سال. بعلاوه جزای نقدی معادل اموال و وجوه حاصل شده از جرم می باشد.

موارد در حکم قاچـاق انسان :

بر اساس ماده 2 قانون ذکر شده : انتقال مجاز یا غیر مجاز- حمل یا عبور دادن افراد به صورت سازمان یافته با مقاصد فحشا یا سایر مقاصد. در حکم قاچاق انسان خواهد بود. همچنین عبور انسان به قصد فحشا هر چند با رضایت فرد ، در حکم این جرم بوده. هر چند به صورت سازمان یافته نباشد.

مشاوره با وکیلانه :

برای تعیین نوبت مشاوره حقوقی یا اخذ مشاوره تلفنی. از وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
تماس با ما :09127246413

نکات جرم بازداشت غیر قانونی + مجازات قانونی

نکات جرم بازداشت غیر قانونی : وقتی صحبت از عنوان مجرمانه بازداشت غیر قانونی می شود. نباید تصور کرد هر نوع توقیفی را میتوان در شمول این عنوان مجرمانه قرارداد . چرا که از نظر قوانین جزایی بازداشت غیر قانونی جرمی است که الزاماً مرتکب آن یکی از مامورین دولتی بوده . بنابراین هر نوع توقیف غیر قانونی را نمی توان تحت عنوان بـازداشت غیر قانونی تعقب نمود. هر چند ممکن است آن رفتار جرم باشد و با عناوینی همچون آدم ربایی یا … قابل پیگرد باشد.

قانونگذار در ماده 583 قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات در تعریف این جرم اینگونه اشعار می دارد:

هر کس از مقامات یا مـامورین دولتی یا نیروهای مسلـح یا غیر آنها، بدون داشتن حکمی از مقام صالح بغیر از مواردی که قانون جلب یا توقیف شخص را تجویز نموده. شخصی را حبس یا توقیف کند یا به اجبار و زور در محلی مخفی نماید. به مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بازداشت غیر قانونی

نکات جرم بازداشت غیر قانونی:

توقیف یا بازداشت غیر قانونی صرفاً به این معنا نیست که در مکان محصور و بسته ای شخص را زندانی کنند. گاهی اوقات ممکن است در مکان های باز و عمومی مانند خیابان ، شخصی بصورت غیرقانونی توسط مامورین انتظامی یا غیره نگه داشته شود. و از رفت و آمد او جلوگیری شود ، در این صورت شخص به صورت غیر قانونی توقیف شده است.

اگر فرد برای مدت زمان طولانی تری در مکانی محصور نگه داشته شود. اصطلاحاً به صورت غیر قانونی حبس شده است. که باز هم عنوان مجرمانه مرتکب بازداشت غیر قانونی می باشد.

گـاهی مرتکب به مخفی نمودن شخص دور از چشم انظار، اقدام می نماید. و این عمل که مخفی کردن نام دارد نیز تحت عنوان مجرمانه بازداشت غیرقانونی قرار میگیرد.

جرم بـازداشت غیرقانونی از جمله جرایم مستمر است .

خصوصیت دیگر آن ، مقید بودن جرم به نتیجه می باشد. به این معنا که رفتار مرتکب باید منتهی به توقیف یا حبس یا مخفی شدن بزه دیده گردد.

مجازات معاونت در بازداشت غیر قانونی :

هر کس که با علم و اطلاع اقدام به تهیه مکان برای توقیف یا حبس یا مخفی کردن بزه دیده نماید. معاون در جرم بوده و به حبس از سه ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

مواردی که باعث تخفیف در مجازات می شود:

هرگاه مرتکب یا معاون او قبل از اینکه مورد تعقیب قرارگیرند، فرد بازداشت شده را آزاد نمایند. یا تلاش برای آزادی او کند، در صورتی که توقیف شخص بیشتر از پنج روز نباشد ، مجازات حبس مرتکب کاهش می یابد.

مواردی که باعث تشدید در مجازات می شود :

تهدید شخص توقیف شده به قتل یا آزار و شکنجه او، از موارد تشدید در مجازات خواهد بود.

مشاوره با وکیل کیفری :

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور کیفری، تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

آیا افشای اسرار مردم جرم است ؟

آیا افشای اسرار مردم جرم است ؟ : هر چند که فاش کردن اسرار بقیه خلاف قواعد اخلاقی است . اما قانونگذار ایران تنها در موارد خاصی افشای اسرار دیگران را جرم تلقی نموده است. و نمی توان فاش کردن اسرار بقیه از جانب هر شخصی را مورد تعقیب قرار داد.

نکات مهم جهت تحقق جرم افشای اسرار :

ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در تعریف این جرم و میزان مجازات آن وضع گردیده است .

آنچه که از نظر قانونگذار برای تحقق جرم، مورد اهمیت بوده ، این است که ارتکاب جرم افشـای اسرار از جانب اشخاصی صورت گیرد که به واسطه شغلی که دارند. از اسرار دیگران اطلاع پیدا میکنند. مانند:

پزشکان-وکلای دادگستری- سردفتران اسناد رسمی- جراحان- ماماها – داروفروشان –کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی – مامورین اداره آگاهی و کلانتری- قضات – دارو فروشان و دیگر مشاغلی که بجهت شغل خویش محرم اسرار دیگران می باشند.

در تحقق جرم افشای اسرار همین که مرتکب راز دیگری را افشا کند ؛ ولو به یک نفر، مرتکب جرم شده است. و نیازی به داشتن قصد نتیجه و ورود ضرر و بی آبرو کردن مخاطب نمی باشد.

افشای اسرار

مجازات جرم افشای اسرار :

برابر با قانون مجازات اسلامی اگر اشخاصی که بـه واسطه شغل خود به اسرار مردم دسترسی دارند اقدام به افشـای آن نمایند. به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به جزای نقدی محکوم می شوند.

نکته مهم : چنانچه شخص مرتکب به وسیله امر قانونی ،اقدام به افشای سرّ دیگری نماید ، نمی توان ایشان را بجهت افشـای اسرار مورد تعقیب قرار داد.

مشاوره با وکیلانه

جهت کسب اطلاع از نحوه طرح اینگونه شکایت وتعقیب متهم. و یا دفاع از خود یا نحوه اعمال قانون کاهش مجازات در این جرایم ، قبل از هر گونه اقدامی با یک وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید .
تماس با ما : 09127246413

نکات مهم جرم نشر اکاذیب و مجازات های قانونی

نکات مهم جرم نشر اکاذیب : نشـر اکاذیب همانگونه که از نامش پیداست به معنای انتشار مطالب کذب و دروغ  می باشد. در قوانین کیفری ما ، نشـر اکاذیب یکی از جرایمی است که جرم انگاری شده است، قانونگذار جهت حمایت از حیثیت و آبروی اشخاص در ماده 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، به تعریف این جرم و میزان مجازات آن ، پرداخته است .

بر اساس این ماده : هـر کـس بـه قـصد اضرار به غیـر یا تشـویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. به وسیله نامه یـا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی. یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت. راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تلویحاً نسبت دهد. اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه  بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

جرم نشر اکاذیب

نکات جرم نشر اکاذیب و شرایط لازم برای تعقیب جرم :

برای تحقق هر جرمی ، وجود سه عنصر اصلی : قانونی – مادی – معنوی لازم است .

عنصر قانونی

این جرم در ماده 698 مقرر شده است.

عنصر مادی جرم نشر اکاذیب

که اعم است از فعل ارتکابی و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم. عبارت است از: مرتکب به قصد بدبین کردن مردم نسبت به مخاطب خود یا بجهت تحریک مردم علیه مخاطب خود، اقدام به انتشار مطلب یا مطالب دروغ نماید . به عبارت بهتر مرتکب بدون توهین کردن  و افترا زدن به مخاطب خود، اقدام به انتشار مطالب کذب علیه مخاطب خود کند.

یکی از شرایط لازم جهت تحقق این جرم احراز کذب بودن مطالب منتشر شده می باشد. که این انتشار مطالب باید به صورت کتبی باشد. و انتشار مطلب به صورت شفاهی در بین عموم نمی تواند مشمول عنوان نشر اکاذیب باشد. و شاید در صورت احراز شرایط لازم بتوان تعقیب مرتکب را بجهت جرم افترا مطرح نمود.

انتشار مطالب کذب می تواند از هر طریقی از جمله نامه – شکواییه – مراسله – عریضه یا توزیع اوراق باشد .

عنـصر معنوی جرم

این جرم علاوه بر داشتن سوء نیت برای مرتکب نیاز به قصد نتیجه نیز دارد. یعنی اینکه مرتکب قصد ورود ضرر به مخاطب و تخریب او را داشته باشد .

قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب :

بر اساس آنچه که در ماده 104 قانون مجازات اسلامی قید شده است. جرم نشـر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت بوده و با رضایت شاکی در هر مرحله از رسیدگی ، تعقیب مرتکب متوقف می شود. و با گذشت شاکی پس از صدور حکم ، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

مشاوره با وکیلانه :

آنچه که مسلم است حضور یک وکیل کیفری کار، کنار شما در پرونده های کیفری نه تنها قوت قلبی شما خواهد بود. بلکه بجهت تسلط وکیل به اینگونه پرونده ها ، روند اینگونه شکایات بهتر پیش خواهد رفت . برای دریافت مشاوره از وکیلانه تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413