جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص

جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص – وکیلانه : همانطور که از عنوان این جرم پیداست، قانونگذار سوء استفاده از افراد غیر رشید و ورود ضرر به آنها از طریق استفاده از اسناد متعلق به آنها را جرم تلقی نموده. و برای آن مجازات در نظر گرفته است. این جرم از صور خاص جرم خیانت در امانت بوده که عنوان مجرمانه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه نحوه وقوع این جرم و شرایط لازم جهت تحقق آن از نظر وکیل کیفری توضیح داده می شود.

رکـن قانونی جرم :

رکن قانونی جرم به معنای تعریف و جرم انگاری نمودن فعل یا ترک فعل ارتکابی از نظر قانونگذار است . به عبارت بهتر اولین شرطی که بتوان به موجب آن یک فعل یا ترک فعل را جرم تلقی نمود، تعریف شدن و جرم دانستن آن عمل از نظر قانونگذار است. ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375در تعریف این جرم و مجازات آن وضع شده است. بنابراین عنصر قانونی این جرم ماده 596 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

به موجب این ماده قانونی، هر شخصی از ضعف اشخاص غیر رشید به هر نحوی سوء استفاده کند. و از این طریق سند یا نوشته ای را که موجب بدهکار شدن شخص یا بری الذمه شدن مرتکب یا دیگری شود، از او دریافت کند.، مرتکب جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص شده است. وعلاوه بر اینکه باید زیان وارد شده را جبران کند، به حبس و جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص :

التزام و بدهکار کردن شخص غیر رشید در نتیجه اخد سند و نوشته از او، یکی از موارد تحقق این جرم است. اخذ هر گونه مالی از شخص غیر رشید به جز سند و نوشته در قالب این جرم نخواهد بود . هر چند که می تواند عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. همچنین گاهی سند اخذ شده از شخص غیر رشید موجب التزام او نمی شود. اما ممکن است موجب بری الذمه شدن مرتکب یا شخص مورد نظر او باشد. در این صورت نیز می توان مرتکب را با این عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار داد.

علاوه بر موارد فوق ،غیر رشید بودن قربانی، یکی دیگر از ضروریات تحقق این جرم خواهد بود.

ورود ضرر به شخص غیر رشید با بدهکار کردن او یا بری الذمه شده مرتکب در مقابل قربانی، نتیجه این جرم است.

سوء استفاده از ضعف اشخاص

عـنصر معنوی جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص :

این جرم مانند اکثر جرایم علیه اموال دارای دو بخش سوء نیت عام و خاص خواهد بود که هر دو سوء نیت باید محرز شود. سوءنیت عام مرتکب که عبارت است از علم و عمد مرتکب به رفتار مجرمانه خود. و سوءنیت خاص که عبارت است از علم مرتکب به غیر رشید بودن قربانی و داشتن قصد مرتکب برای ورود ضرر به قربانی.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت اخذ اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری، کافیست تماس بگیرید .
تماس با ما : 09127246413

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت (3 شرط اصلی )

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت – وکیلانه : در قوانین ایران ، برای اینکه عمل امین را در قالب خیانت در امانت بدانیم، وجود شرایط مختلفی ضروری است. در ادامه مهم ترین این شرایط از نظر وکیل کیفری توضیح داده می شود:

موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

مـوضوع جرم خیانت در امانت، حتماً باید مال اعم از شی ء یا حیوان باشد. منظور از مال، داشتن ارزش اقتصادی برای آن شی ء یا حیوان است. لذا تصاحب – تلف- مفقود و استعمال کردن یکی از چیزهایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش اقتصادی نباشد، مشمول خیانت در امانت نبوده، و نمی توان مرتکب را با این عنوان تحت تعقیب قرار داد. مانند مفقود کردن مواد مخدر یا مشروبات الکی که به دلیل بی ارزشی این اشیاء نمی توان امانت دار را خائن تلقی نمود.

سپردن مال به امین به یکی از راه های قانونی و با این شرط که مال برگردانده شود یا به مصرف معینی برسد.

این شرط از سه بخش تشکیل شده است که مختصراً هر یک توضیح داده می شود:

 1. سپرده شدن مال به امانتگیر توسط مالک مال یا شخصی که به صورت قانونی متصرف مال می باشد. مال امانی حتماً باید به امین سپرده شده باشد. و بین امانتگذار و امین توافق گردد که از مال نگهداری و مراقبت کند. یا آن را به مصرف معینی برساند . پس در این جرم مرتکب صرفاً شخص امین بوده و از بین رفتن مال یا مفقود یا تلف یا تصاب کردن مال امانی توسط کسی که مال به او سپرده نشده است ، از موارد تحقق جرم خیانت در امانت نخواهد بود.
 2. مال به یکی از روش های قانونی به امین سپرده شود. منظور این است که امانت دهنده باید خود متصرف قانونی مال باشد، اعم از اینکه مالک بوده یامال به نحوی از انحا به طریق قانونی در تصرف ایشان باشد. لذا شخصی که هیچگونه مالکیت قانونی به مال نداشته و یا مالکیت او از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران محترم شمرده نشده است، نمی تواند مدعی خیانت در امانت شود.
 3. شرط بازگرداندن مال امانی به امانگذار یا به مصرف معین رساندن مال امانی توسط امین. شخص امانتگذار در صورتی می تواند مدعی خیانت در امانت شود که ثابت کند. امین موظف به برگرداندن مال امانی به او بوده . یا اینکه ثابت کند امین قرار بوده است مال امانی را به مصرف معینی برساند. و از این وظیفه خود تعدی نموده یا اینکه طبق وعده عمل ننموده باشد.

یکی دیگر از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ،تعلق داشتن مال امانی به غیر است.

چنانچه امانت گیر، خودش مالک مال سپرده شده باشد و به نحوی آن را تصاحب –تلف – مفقود یا استعمال نماید، نمی توان وی را خائن شمرد. پس یکی دیگر از شرایط ضروری برای تحقق جرم تعلق مال امانی به شخصی غیر از امین می باشد.

تحقق جرم خیانت در امانت

نتیجه ی حاصل شده از ارتکاب جرم .

جرم خیانت در امانت مانند بسیاری دیگر از جرایم علیه اموال، از دسته جرایمی است که مقید بوده و نیاز به تحقق نتیجه خاص است. نتیجه خاص این جرم، ورود ضرر به مالکین در نتیجه اقدامات امین بوده و امین با این قصد این اقدامات را انجام می دهد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری فقط با یک تماس.
تماس با ما : 09127246413

جرم خیانت در امانت + 100% پیگیری پرونده:

پیگیری پرونده جرم خیانت در امانت با وکیلانه : جرم خـیانت در امانت یکی دیگر از جرایم علیه اموال است که از قدیم الایام شایع بوده است. از آنجایی که مطابق با قوانین مجازات اسلامی ، جرم خیانت در امانت از جرایم خصوصی محسوب میشود.، تعقیب متهم صرفاً با طرح شکایت از جانب شاکی امکان پذیر است. در این مقاله، عناصر تشکیل دهنده این جرم که باید قبل از محکوم کردن مرتکب ، توسط شاکی ثابت و برای قاضی محرز شود را توسط وکیل کیفری توضیح خواهیم داد.

جرم خیانت در امانت

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت :

این جرم نیز مانند سایر جرایم برای اثبات نیازمند وجود سه عنصر قانونی- مادی و معنوی می باشد. در ادامه هر یک از این عناصر توضیح داده می شود.

عنصر قانونی جرم:

لازمه ی تشکیل و تحقق هر جرمی ، وجود عنصر قانونی برای آن جرم است. چرا که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها ، هیچ شخصی را نمی توان بجهت انجام یا عدم انجام فعلی محکوم نمود. مگر اینکه برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین شده باشد. در مورد جرم خیانت درامانت هم قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات این عمل را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت:

بر اساس تعریفی که قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات آورده است. این جرم با انجام یکی از چهار فعل مثبت( استعمال- تصاحب-تلف یا مفقود نمودن ) مال مورد امانت واقع می شود.

استعمال نمودن:

منظور از استعمال نمودن، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال امانیست.

تلف کردن:

یکی دیگر از مصادیق اعمال خیانت در امانـت تلف کردن مال امانیست. به عبارت بهتر نابود کردن و از بین بردن مال مورد امانت اعم از اینکه به مباشرت امانتدار باشد یا او مسبب تلف مال باشد. از موارد تحقق این جرم خواهد بود.

مفقود کردن :

ممکن است امانتدار بدون اینکه مال امانی را تلف کند، راه دسترسی به آن را از بین ببرد. البته مفقود کردن ، زمانی از مصادیق خیانت در امانت محسوب می شود که با علم و عمد باشد. بنابراین چنانچه مفقود شدن مال امانی ناشی از بی احتیاطی یا سهل انگاری امانت دار باشد. نمی توان او را مرتکب خیـانـت در امـانت دانست.

تصاحب :

منظور از تصاحب مال امانی ، برخورد مالکانه با مال می باشد. به عبارت بهتر امانت دار، مال امانی را متعلق به خود دانسته و با آن برخورد مالکانه دارد.

عـنصر روانی جرم :

لازمه ی تحقق این جرم وجود قصد و عمد در انجام هر یک از چهار فعل مثبت مذکور می باشد. همچنین عنصر روانی مرتکب باید همزمان با عنصر مادی جرم واقع شود.
عنصر روانی جرم خیانت در امانت مانند عنصر روانی در جرم کلاهبرداری از دو بخش سوءنیت عام و خاص تشکیل شده است. با این توضیح که در سوءنیت عام مرتکب عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یا مادی دارد. و از روی عمد یکی از چهار فعل تصاحب- مفقود- اتلاف و استعمال را انجام داده است. و در سوءنیت خاص، قصد مرتکب، ورود ضرر به امانتگذار یا متصرف مال باشد.

مشاوره با وکیلانه :

هر چند در مقاله فوق ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت مختصراً توضیح داده شد. اما لازم است بدانید برای ارتکاب این جـرم علاوه بر انجام عامدانه یکی از چهار فعل مثبت موجود در ماده 674 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جـرم نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. و چنانچه یکی از این شرایط موجود نباشد . انتساب جـرم خیانت در امـانت برای مرتکب امکانپذیر نخواهد بود. برای اطلاع از شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق خیانت در امانت کلیک کنید.

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر + مجازات ها

مجازات جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر : در قانون مجازات اسلامی، جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر یکی از صور خاص جرم خیانت در امانت محسوب می شود. هر چند که تفاوت هایی درعناصر تشکیل دهنده این جرم و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق آن وجود دارد. اما این جرم نیز مانند سایر جرایم برای اینکه قابلیت تعقیب و رسیدگی داشته باشد، باید سه عنصر قانونی – مادی و معنوی آن احراز گردد. که وظیفه اثبات این عناصر با شاکی خواهد بود.

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر :

ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در تعریف این جرم وضع شده است به موجب این ماده قانونی: کسی که از سفید امضاء و سفید مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی بدست آورده است، سوءاستفاده نماید. مجرم بوده و به حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر:

این رکن از جرم متشکل از سه بخش خواهد بود. که عبارت است از: رفتار فیزیکی مرتکب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصل شده از رفتار مرتکب .

رفتار فیزیکی مرتکب:

رفتار فیزیکی مرتکب در این جرم با انجام یک فعل مثبت که همان نوشتن مطالب در سند سفید امضا یا مهر بوده. به طوری که درج این مطالب موجب ملتزم شدن و مدیون شدن امضا کننده سند شود.

شرایط لازم برای تحقق جرم:

مهم تریم شرط لازم برای تشکیل این جرم که از صور خاص جرم خیانت در امانت بوده، سپردن سفید امضا یا سفید مهر به مرتکب یا استفاده از چنین اسنادی است. هر چند که صاحب سند آن را به مرتکب نسپرده باشد. به عبارت بهتر هدف قانونگذار از وضع این جرم، سـوءاستفاده از امضا یا مهر دیگران است . و فرقی نمیکند که سند از قبل به مرتکب سپرده شده یا اینکه مرتکب به نحوی از انحا آن را بدست آورده باشد. بنابراین اشخاصی که بدون اجازه مهر دیگران را بر میدارند و با استفاده از آن موجب تعهد و التزام دارنده مهر میشوند، نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار می گیرند.

نتیجه حاصل شده از فعل مرتکب:

یکی از شرایط لازم جهت تحقق جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر ورود ضرر مستقیمِ است. به عبارت بهتر مرتکب باید با سوء استفاده از مهر و امضا دیگری موجب ورود ضرر مستقیم به دارنده امضا یا مهر شود.

سوء استفاده از سفید امضا و مهر

عنصر معنوی جرم :

قصد و نیت مرتکب برای تحقق هر جرمی، لازمه ی تشکیل آن جرم می باشد. در این جرم نیز مانند بسیاری از جرایم علیه اموال، مرتکب باید علم به مجرمانه بودن عمل خود داشته باشد. هر چند که ادعای جهل به جرم بودن عملی، پذیرفتنی نبوده و اصل به اطلاع اشخاص از جرایم و مجازات آن است. علاوه بر اطلاع مرتکب به جرم بودن عمل خود.، علم به تعلق سند یا مهر به دیگری و قصد ورود به دارنده آن نیز از شرایط لازم جهت احراز رکن معنوی این جرم  است.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری ، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

کلاهبرداری در امور ثبتی املاک

شکایت و پیگیری پرونده کلاهبرداری در امور ثبتی املاک با وکیلانه : به طور کلی قانونگذار علاوه بر جرم کـلاهبرداری ، برخی دیگر از جرایم را که عنوان جداگانه داشته اند، در حکم کـلاهـبرداری تلقی نموده است. و در قوانین مختلفی این جرایم را وضع کرده است. یکی از این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می باشد. در این قانون ، جرایم زیادی در امور ثبتی در حکم کلاهبرداری قرارگرفته است. از جمله تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری، که به موجب این قانون جرم و مجازات آن معادل با جرم کلاهبرداری تعیین شده است. در ادامه چند مورد از کلاهبرداری در امور ثبتی توسط وکیل متخصص امور کیفری توضیح داده می شود.

مصادیق کلاهبرداری در امور ثبتی:

کلاهبرداری با تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

بر اساس ماده 105 قانون ثبت، کسی که با علم به انتقال ملک به دیگری به هر نحوی که باشد، تقاضای ثبت ملک را نماید. کلاهبردار محسوب می شود. همچنین کسانی که در زمان تقاضای ثبت ملک، مالک بوده اما در زمان ثبت شدن، ملک را به دیگری انتقال داده باشند. و با این وجود اقدام به اخذ سند مالکیت بنام خود کنند. نیز، کلاهبردار محسوب می شوند.

کلاهبرداری در امور ثبتی

تقاضای ثبت توسط ورثه

ماده 106 قانون ثبت نیز یکی دیگر از صور تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری را بیان می نماید. به موجب این ماده قانونی ورثه ای که با علم به انتقال ملک توسط مورث خود، تقاضای ثبت آن را کنند. یا بعد از اخطار اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بنام خود نمایند. مجرم و در حکم کلاهبردار می باشند.

تقاضای ثبت ملک توسط امین

یکی دیگر از جرایم وضع شده در قانون ثبت مربوط به اشخاصی است که امین ملک بوده. و مال به صورت امانی نزد آنها باشد. و با این وجود متقاضی ثبت ملک بنام خود شوند. این اشخاص نیز، در حکم کلاهبردار قرار دارند. حتی اگر آنها شخصاً اقدام به تقاضای ثبت ملک امانی نکنند؛ اما با خیانت و تبانی، ملک امانی را بنام دیگری ثبت نمایند.

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری بدون سابقه تصرف در آن:

کسی که با علم وآگاهی به تعلق ملک به دیگری و بدون اینکه متصرف آن باشد ، تقاضای ثبت آن ملک را نماید نیز، کلاهبردار محسوب می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

عنصر قانونی این جرایم مواد 105-106-107-108 -109 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می باشد. و عنصر مادی این جرم، تقاضای ثبت املاک توسط مالکی که ملک را انتقال داده است یا ورثه مالکی که ملکش را انتقال داده یا امین ملک و یا هر شخصی که با علم و آگاهی به عدم مالکیت خود، تقاضای ثبت نماید، محقق می شود. آخرین عنصر تشکیل دهنده جرایم کلاهـبرداری در امـور ثبتی ، سوء نیت مرتکب، و عمد در تقاضای ثبت بدون داشتن حق مالکیت با علم او می باشد.

تفاوت جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی با کـلاهبـرداری عـام

جرم کلاهبرداری مربوط به موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از جرایم عمومی بوده. و چنانچه مبلغ برده شده بیش از یک میلیارد ریال باشد. دارای جنبه عمومی خواهد بود. حتی اگر مالباخته از شکایت خود منصرف شود یا در اثناء رسیدگی رضایت دهد. اما جرایم کلاهـبرداری در امور ثبتی در هر صورت از موارد جرایم خصوصی بوده و تعقیب مرتکب تنها با شکایت شاکی خصوصی امکانپذیر است .

مشاوره کیفری با وکیلانه :

همانگونه که اشاره شد، قانونگذاردر قانون ثبت ، صرف تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری را در حکم کلاهبرداری دانسته است. هر چند بهتر بود که بین کسی که با علم به تعلق ملک به دیگری تقاضای ثبت میکند و کسی که سند مالکیت را اخذ می نماید، تفاوت قائل شد. اما با توجه به نص صریح قانونگذار، صرف تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری با علم و اطلاع مرتکب، از موجبات تحقق جرم کلاهبرداری در امور ثبتی بوده. و قابلیت تعقیب و مجازات مرتکب را دارد .

جهت اخذ مشاوره کیفری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

جرم انتقال مال غیر + 100% پیگیری پرونده (4 نکته کلیدی)

مجازات جرم انتقال مال غیر + پیگیری پرونده با وکیلانه : قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 در ماده 1، انتقال اموال دیگران با علم به اینکه متعلق به غیر است به اشخاص دیگر را جرم تلقی نموده. و مجرم را در حکم کلاهبردار قرار داده است.

با توجه به صراحت قانونگذار در تعریف این جرم ، انتقال اموال دیگری به خود، نمی تواند با این عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرد . هر چند می تواند دارای وصف مجرمانه دیگری باشد. چرا که در ماده قانونی وضع شده برای این جرم صراحتاً قید شده است که انتقال اموال غیر به دیگران با علم به اینکه متعلق به دیگری است. جرم بوده و مرتکب در حکم کلاهبردار قرار دارد. اما رفع اتهام از این موضوع به منزله عدم ارتکاب جرم از سوی مرتکب نخواهد بود. زیرا می توان مرتکب را در صورت وجود سایر شرایط ، تحت عناوین دیگر، تعقیب نمود.

در ادامه نکات مهم جرم انتقال مال غیر از دیدگاه وکیل کیفری بیان می شود.

جرم انتقال مال غیر

نکات مهم جرم انتقال مال غیر:

 1. منظور از انتقال اموال غیر، انتقال هر نوع مالی اعم از منقول یا غیر منقول به شخص دیگر می باشد.
 2. انتقال باید به صورت حقوقی انجام گیرد ولو اینکه مال غیر به صورت فیزیکی در اختیار منتقل الیه قرار نگیرد. به عبارت بهتر ، منظور قانونگذار از عبارت انتقال، صرف انتقال حقوقی است . اگر چه مال متعلق به غیر به صورت فیزیکی تحت اختیار دیگری قرار نگیرد.
 3. آنچه موجب جرم شناخته شدن عمل مرتکب می شود، علم او به تعلق مال به دیگری است. به عبارت بهتر وجه افتراق بین کیفری دانستن این عمل با حقوقی دانستن آن ، علم مرتکب به تعلق مال به دیگری است . چراکه اگر مرتکب بدون علم و عمد اقدام به انتقال مال دیگری نماید، یا مال متعلق به دیگری را از طرف مالک آن و برای او انتقال دهد، عمل او دارای وصف مجرمانه نبوده. هرچند می توان از طریق طرح دعوی حقوقی، معامله انجام شده را باطل نمود.
 4. فرقی نمیکند که عین مال منتقل شود یا منافع آن منتقل گردد. بنابراین هر کس که بدون مجوز اقدام به اجاره اموال دیگران نماید،نیز مرتکب جرم شده و درحکم کلاهبردار می باشد.

رضایت مالک پس از انتقال مال چه تاثیری در مجازات مرتکب خواهد داشت؟

جهت اخذ پاسخ این سوال از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری با ما تماس حاصل فرمایید.

نکته مهم : انتقال مال غیر در صورتی که ارزش مال منتقل شده یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد؛ از جرایم قابل گذشت محسوب میشود  و چنانچه ارزش مال منتقل شده بیش از یک میلیارد ریال باشد غیر قابل گذشت خواهد بود. فایده این بحث در نحوه اعمال مقررات تخفیف در مجازات خواهد بود.

مجازات جرم انتقال مال غیر:

با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود. بنابراین میزان مجازات آن هم بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت دریافت پاسخ سوالات خود و اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

وکیل کلاهبرداری اینترنتی:

وکیل کلاهبرداری اینترنتی: امروزه با توجه به استفاده گسترده افراد از سیستم های رایانه ای ، به کرات شاهد وقوع جرایم رایانه ای و اینترنتی می باشیم. یکی از این جرایم، کلاهبرداری اینترنتی است. از آنجا که معمولاً جرایم رایانه ای بجهت تجارت الکترونیک افراد واقع میشود. و همیشه رابطه جرم و قربانی به وسیله یک شبکه اینترنتی به یکدیگر مربوط می شود، در کلاهبرداری اینترنتی نیز به همین صورت است.

به این معنا که مرتکب با وارد کردن یا تغییر داده ها و با ایجاد اختلال در سامانه ، مال دیگری را تصاحب می کند .

تفاوت کلاهبرداری سنتی با اینترنتی از نظر وکیل کیفری:

در کلاهبرداری سنتی، مرتکب با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دادن قربانی ، مال او را تصاحب میکند. به عبارت بهتر کلاهبردار با انجام یک فعل مثبت متقلبانه، قربانی را فریب می دهد. و از همین طریق اموال وی را تصاحب می کند. لازمه ی تحقق این جرم عدم آگاهی مالباخته به اعمال متقلبانه کلاهبردار می باشد.

کلاهبرداری اینترنتی

وجود رابطه ی مستقیم بین رفتار مرتکب و فریب قربانی نیز از موارد ضروری تحقق این جرم است. در کـلاهبرداری سنتی مرتکب باید قصد بردن مال دیگری با علم به متقلبانه بودن اعمال خود، داشته باشد.

اما درکلاهبرداری اینترنتی ، مرتکب با ایجاد اختلال در سامانه و یا تغییر در داده ها، مال دیگری را تصاحب میکند. بر خلاف کلاهبرداری سنتی که فرد به وسیله مرتکب اغفال می شود، در اینترنتی فردی در کار نیست . به عبارت بهتر در کلاهبرداری اینترنتی، عملیات متقلبانه بر روی سیستم اعمال می شود و استفاده از عملیات متقلبانه از سیستم اینترنتی است.

عنـصر قانونی جرم کلاهبرداری اینترنتی :

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 ، در تعریف جرم کـلـاهبـرداری اینترنتی وضع شده است.

عـنصر مادی جرم:

عنصر مادی جرم کـلاهبرداری، متشکل از سه بخش رفتار فیزیکی جرم-موضوع جرم و نتیجه جرم می باشد.

رفتار فیزیکی جرم : انجام هر رفتاری که به نحوی موجب ایجاد خلل در روند سامانه اینترنتی شود را شامل می شود. مانند ورود داده – تغییر – ایجاد و متوقف کردن داده ها یا مانند این موارد.

موضوع جرم : موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی سامانه رایانه ای یا مخابراتی می باشد.

نتیجه جرم : تحصیل و تصاحب به نفع خود یا دیگری، اعم از وجه-مال-منفعت – خدمات یا امتیازات مالی ، نتیجه این جرم است.

عـنـصر معنوی کلاهبرداری اینترنتی :

وجود عمد در رفتار مرتکب و علم و اطلاع از غیر مجاز بودن اقدامات خود با قصد تحصیل مال دیگری، از ارکان معنوی این جرم محسوب می شود.

یک نکته مهم در مورد این جرم :

کـلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم، حتماً باید از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی ، مال یا امتیازی تحصیل شود.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع از نحوه پیگیری پرونده و میزان مجازات آن و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

جرایم در حکم کلاهبرداری:

جرایم در حکم کلاهبرداری: جرم کلاهبرداری عبارت است از اینکه: شخصی با انجام عملیات متقلبانه و با توسل به حیله ، موجب اغفال و فریب خوردن دیگری شود. و از این طریق مال او را تحصیل نماید. قانونگذار در برخی موارد ،رفتارهای مجرمانه ای که از لحاظ عنصر مادی با جرم کلاهبرداری شباهت دارد را در حکم جرم کـلـاهبرداری قرار داده است .

به عبارت بهتر برخی از جرایم از نظر شیوه ارتکاب و بلحاظ دروغ و تزویری که در رکن مادی آن، محقق می گردد. به جرم کلاهبرداری نزدیک دانسته. و این اعمال مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قرارداده است.

جرایم در حکم کلاهبرداری:

در مطلبی جداگانه جرم کلاهبرداری و عناصر متشکله آن را توضیح داده ایم. در این مطلب تنها جرایمی که در حکم کـلاهـبرداری بوده را نام خواهیم برد و هر یک را بصورت جداگانه توضیح خواهیم داد. برای دریافت مشاوره و پاسخگویی به سوالات خود در مورد هر یک از جرایم زیر می توانید از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت بگیرید.

جرایم در حکم کلاهبرداری عبارت است از:

تبانی و مواضعه برای بردن مال دیگری : به این معنا که دو نفر بر علیه یکدیگر دعوای صوری مطرح نمایند تا از این طریق مال دیگری را ببرند.

 • انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: انتقال مال غیر با علم به اینکه مال متعلق به دیگری بوده.، نیز در حکم کلاهبرداری است. همچنین شخص انتقال گیرنده در صورت اطلاع به تعلق مال به دیگری، مشمول این عنوان می گردد.
 • معرفی مال دیگری به عنوان مال خود نیز در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
 • تـقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری.
 • تقـاضای ثبت ملک توسط وارث بدون داشتن مجوز قانونی.
 • تـقـاضای ثبت ملک امانتی توسط شخص امین.
 • تقاضای ثبت ملک مشاعی توسط یکی از شرکا: به نحوی که تمام ملک به نام شریک متقاضی ثبت شود.
 • انتشار اعلامیه پذیره نویسی با درج اطلاعات نادرست جهت تشویق مردم به خرید اوراق سهام .
 • موسسین و مدیرانی که تمام سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی را که باید برای ثبت شرکت ارائه بدهند، برخلاف حقیقت اظهار کرده باشند.
 • کسانی که با حیله و تقلب سهم الشرکه غیر نقدی را بیشتر از قیمت واقعی آن برای ثبت شرکت، تقویم کنند.
 • مدیران شرکتی که برخلاف نبودن صورت دارایی و یا با صورت دارایی تقلبی و دروغین ، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند ، در حکم کلاهبردار محسوب می شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل جرم کلاهبرداری + پیگیری 100% پرونده :

وکیل جرم کلاهبرداری + پیگیری 100% پرونده : امروزه جرم کلاهـبرداری یکی از پرتکرارترین جرایمی است که شاهد آن هستیم . و شیوه های کلاهـبرداری به گونه های مختلفی انجام می شود. اما نباید تصور کرد هر نوع فعل مجرمانه ای که منتهی به از دست دادن اموال شما می شود.، کلاهبرداری است. چرا که در اکثرموارد، افراد با این تصور که صرف از دست دادن اموالشان و بردن آن توسط دیگری را می توان با عنوان مجرمانه کـلاهبـرداری تعقیب نمود.، اقدام به طرح شکایت می کنند و پس از دوندگی های بسیار با قرار منع تعقیب بجهت مشمول نشدن رفتار مرتکب تحت عنوان کـلاهبرداری، با قرار منع تعقیب مواجهه می شوند . در این مطلب سعی شده است ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را از نظر وکیل کیفری مختصراً توضیح دهیم.

جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری :

کلاهبرداری عبارت است از : بردن مـال دیگری از طریق اعمال متقلبانه ای که همراه با سوء نیت است .

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

هر فعل یا ترک فعلی، برای اینکه قابلیت تعقیب را داشته باشد باید داری سه رکن اصلی قانونی- مادی و معنوی باشد . منظور از قابلیت تعقیب این نیست که از ابتدا این سه عنصر احراز گردد. چرا که تشخیص وجود این سه عنصر با مقام تحقیق و رسیدگی ( دادسرا و دادگاه) می باشد. اما برای اینکه در تشخیص عنوان مجرمانه اشتباه نکنید. بهتر است ابتدا با مراجعه به یک وکیل پایه یک دادگستری ، موضوع را بیان نمایید. تا با احراز ارکان مجرمانه، عنوان صحیح فعل یا ترک فعل ارتکابی را به شما اعلام نمایند.
با این مقدمه هر یک از ارکان جرم کلاهبرداری را به صورت مختصر توضیح می دهیم.

جرم کلاهبرداری

رکن قانونی جرم کلاهبرداری :

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، در جرم انگاری و تعیین مجازات کـلاهبـرداری وضع شده است.

توضیح این ماده قانونی به این صورت است که : هر شخصی با انجام اقدامات متقلبانه و از راه حیله وتقلب ، دیگری را به وجود شرکت یا کارخانه یا هرموسسه ی موهومی . یا داشتن امتیاز و اختیار واهی و دروغین و به هر امر غیر واقعی فریب دهد. ویا عنوان جعلی اختیار کند. و از این طریق دیگری را فریب دهد و اموال او را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود. و علاوه براینکه باید مال برده شده را پس بدهد، به حبس از یک سال تا هفت سال و جریمه نقدی معادل مالی که تحصیل کرده است، محکوم می شود.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری:

این جرم از آن دسته جرایمی است که وقوع آن تنها با فعل مثبت ، قابل تصور است. به عبارت بهتر مرتکب با انجام فعل متقلبانه موجب فریب دیگری میشود . لذا ترک فعل ولو اینکه موجب اغفال و فریب مالباخته شود ، مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد بود. علاوه بر لزوم فعل ارتکابی به صورت مثبت ، اوضاع و احوال لازم برای تحقق این جرم عبارت است از:

 • لزوم متقلبانه بودن اعمال مرتکب که موجب فریب قربانی شده است.
 • اغفال و فریب قربانی در نتیجه اقدامات متقلبانه مرتکب که لازمه فریب خوردن، انسان بودن قربانی است .
 • وجود رابطه سببیت بین مانور متقلبانه مرتکب و فریب خوردن قربانی.
 • عدم آگاهی قربانی از اعمال متقلبانه مرتکب. به این معنا که اگر مالباخته بداند که اعمال مرتکب متقلبانه است و با علم به این موضوع اموال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد.، نمی توان مرتکب را به جرم کلاهبرداری تعقیب و محکوم نمود.
 • بردن مال قربانی توسط مرتکب. لازم به ذکر است که جرم کلاهبرداری از جرایمی است که مقید به نتیجه بوده و حتماً باید نتیجه جرم که همان بردن مال دیگری است، محقق گردد. در غیر این صورت این جرم محقق نشده است هر چند در برخی مواقع عمل مرتکب تحت عنوان شروع به کلاهبرداری قابل پیگرد خواهد بود .

خلاصه مطلب اینکه نتیجه کلاهبرداری مستلزم ورود ضرر مالی به غیر و منتفع شدن کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار است.

عنصر روانی کلاهبرداری:

رکن روانی یا همان عنصر معنوی این جرم متشکل از دو سوء نیت عام و خاص می باشد.
سوء نیت عام: همان علم مرتکب به جرم بودن عمل می باشد. لازم به ذکر است در این خصوص مرتکب نمی تواند در مقام دفاع از خود عنوان نماید که از مجرمانه بودن عمل خود اطلاع نداشته است. چرا که ادعای جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود.
سوءنیت خاص : علم مرتکب به تقلبانه بودن موضوع و وسایل مورد استفاده و قصد بردن مال دیگری با علم به تعلق مال به دیگری.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

هر چند در مقاله فوق سعی شد عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به صورت مختصر توضیح داده شود. اما بدون شک طرق تحقق جرم کلاهبرداری به قدری متنوع است که برای شکایت و دفاع حتما نیازمند به حضور یک وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در امور کیفری، در کنار خود می باشید . برای اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی :

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی : اظهارنامه چیست ؟ اظهارنامه نوعی اخطار رسمی است که می‌توان به موجب آن موضوعی را به طرف مقابل اخطار و‌ یا اعلام نمود .

آن چه در اظهارنامه ی ارسالی نوشته میشود به عنوان اقرار تلقی میگردد. بنابراین اهمیت آن واضح و‌ آشکار است. و از آنجا که در عالم‌حقوقی هر کلمه حتی کوچک و‌بی اهمیت بار معنایی پیدا میکند، به طوری که در بسیاری از قرارداد ها یا نوشته ها، کلمه های (و ، یا ، اگر و …) اهمیت به سزایی در تصمیم نهایی دادگاه داشته. و استنباط قضات محترم بر مبنای آن ها واقع میشود .

از طرفی پایه ی بسیاری از دعاوی اعلام یا اخطار قبلی میباشد. که می‌توان به موجب اظهارنامه این موضوع را بدون نیاز به را های اثباتی‌دیگر که با مشقت همراه است عملی ساخت .

به عنوان مثال: اگر شخصی به موجب سند عادی طلبی از دیگری داشته باشد، تنها در صورتی میتواند خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه نماید. که بتواند اثبات کند سابقاً طلب خود را مطالبه نموده است .

مثال دیگر : اگر شما مالی را به عنوان امانت به دیگری سپرده باشید. برای اعلام شکایت خیانت در امانت باید ثابت نمایید که مال را مطالبه نموده اید. و امین از استرداد آن امتناع مینماید. که ارسال اظهارنامه شما را از ‌ اثبات این موضوع بی نیاز میسازد .

ارسال اظهارنامه

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی :

در تمامی اموری که شخص بخواهد دعوای فسخ مطرح سازد، از آنجا که فسخ به صرف اعلام محقق میگردد و‌ حکم دادگاه در موارد فسخ حکم اعلامی میباشد و نه تاسیسی، خواهان فسخ قرارداد باید اثبات نماید که مراتب فسخ قراداد را به طرف مقابل اعلام داشته است. که قاعدتاً آسان ترين روش براى اعلام ارسال اظهار نامه ميباشد .

مشاوره با وکیل:

ارسال اظهارنامه به جهت اهميت كلمات امرى تخصصى است و با توجه به اينكه در مراحل رسيدگى بسيار با اهميت ميباشد و پايه و شالوده دعاوى تلقى ميشود. بهتر است برای تنظیم و ارسال آن از وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید. ما شما را در اين زمينه همراهى مينماييم.

تماس با ما : 09127246413