تفاضل دیه چیست ؟ 4 نکته مهم

3 مورد مهم تفاضل دیه : تفاضل دیه معادل مبلغی از دیه میباشد که اولیاء دم جهت اجرا حق قصاص در پاره اى از موارد بايد به قاتل بپردازند . در ادامه موارد تفاضل دیه را از نظر وکیل کیفری بخوانید.

تفاضل دیه

موارد تفاضل دیه

مورد اول

اولين مورد هنگامى است كه زن مسلمان به دست مرد مسلمان به صورت عمدى به قتل برسد. كه در اين صورت ولى دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به قاتل بپردازد ؛ اما در صورتى كه قاتل مرد غير مسلمان باشد، بدون نياز به پرداخت تفاضل ديه قصاص اجرا ميشود. و در صورتى كه زن غير مسلمان توسط مرد غير مسلمان نيز به قتل برسد پرداخت تفاضل ديه ميباست صورت پذيرد .

مورد دوم :

در صورتى كه شركت در قتل عمدى توسط دو يا چند نفر صورت پذيرد ولى دم مى تواند يكى از شركا ى جنايت را قصاص نمايد. و در اين صورت ديگر شركا بايد سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند. بدين صورت كه اگر شركا دو نفر باشند شريكى كه قصاص نميشود بايد يك دوم ديه را به قصاص شونده بپردازد. و اگر شركا سه نفر باشند هر يك از آن ها كه قصاص نميشوند بايد دو سوم ديه به قصاص شونده بپردازند. و در صورتى كه ولى دم بخواهد همه ى شركا در جنايت را قصاص كند بايد خود سهم هر يك از شركا را پرداخت نمايد .

سومین مورد :

در صورتى كه اولياء دم متعدد باشند و عده اى خواهان قصاص و عده اى ديگر گذشت نمايند، ولى دم خواهان قصاص بايد سهم ديه كسانى كه گذشت نموده اند را به قاتل پرداخت نمايد. و در صورتى كه بعضى از اوليا دم خواهان ديه باشند ولى دم خواهان قصاص بايد سهم ديه را به آن ها پرداخت نمايد .

چند نکته در مورد پرداخت تفاضل دیه :

  1. چنانچه يك نفر، دو يا چند نفر را به قتل رساند و برخى از اولياء دم خواهان قصاص و برخى ديگر خواهان ديه باشند، بدون موافقت قاتل پرداخت ديه صورت نميگيرد به عبارتى قاتل ملزم به پرداخت چيزى بيشتر از جان خود نميباشد . مگر با رضايت .
  2. در صورتى كه قصاص مشروط به پرداخت تفاضل ديه نباشد ولى دم تنها مي توانند قصاص يا مجانى گذشت نمايند و در صورتى كه قصاص مشروط به پرداخت تفاضل ديه باشد ولى دم ميان قصاص با پرداخت فاضل ديه ، گذشت و يا دريافت ديه مقرر در قانون حتى بدون موافقت قاتل مخير است .
  3. فاضل ديه تغليظ نمي شود . يعنى اگر قتل در يكى از ماه هاى حرام (محرم ، رجب ، ذى القعده ،ذى الحجه ) صورت پذيرد فاضل ديه تغليظ نميشود . همچنين ديه اى كه ولى دم به ديگر اولياء دم ميپردازد تغليظ نميشود. اما ديه اى كه شركا ى جنايت به علت سهم خود به قصاص شونده يا ولى دم ميپردازند تغليظ ميشود .
  4. زن و مرد در قصاص عضو برابرند؛ لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن مساوى يا بيشتر از ثلث ديه كامل باشد. قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد نظر اجرا ميشود .

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخد مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعاوی مربوط به دیه ، تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم : اگر شما به عنوان شاكى شكايت كيفرى خود را به مرجع صالح به رسيدگى اعم از دادسرا يا دادگاه تقديم نموده ايد. متعاقب آن شكايت حق مطالبه خسارات ناشى از جرم براى شما وجود دارد.

طبق ماده ١٠ قانون آيين دادرسى كيفرى بزه ديده شخصى است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميشود و در صورتى كه خواهان تعقيب مرتكب باشد شاكى و زمانى كه جبران ضرر و زيان ناشى از جرم را مطالبه كند مدعى خصوصى ناميده ميشود .

مطالبه خسارت ناشی از جرم

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم :

مدعى خصوصى ميتواند پس از اينكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت تمام مدارك خود را به مرجع صالح ارائه دهد. و تا قبل از اعلام ختم دادرسى بدوى دادخواست ضرر و زيان را تسليم نمايد. رسيدگى به اين دادخواست مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسى مدنى ميباشد. بدين معنا كه كليه قوانين آيين دادرسى مدنى در زمان رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان بايد رعايت گردد.

چند نکته در رابطه با مطالبه خسارت ناشی از جرم :

ارائه دادخواست ضرر و زيان به مرجع كيفرى كاملا اختياري بوده. و مدعى خصوصى مخير است كه دادخواست خود را به مرجع كيفرى يا مرجع حقوقى تسليم نمايد. لكن در صورتى كه دادخواست به مرجع حقوقى تقديم شود دعوى مذكور ديگر قابل رسيدگى در مرجع كيفرى نبوده. مگر اينكه ذى نفع پس از اقامه دعوى در مرجع حقوقى متوجه شود كه موضوع داراى جنبه كيفرى نيز ميباشد كه در اين شرايط ميتواند دعوى خود را از مرجع حقوقى چس گرفته. و به دادگاه كيفرى با پرداخت مجدد هزينه دادرسى مراجعه نمايد.

بالعكس اگر دادخواست ابتدا به مرجع كيفرى تقديم شود و صدور حكم كيفرى با تاخير مواجه شود، مدعى خصوصى اختيار اين را دارد كه دعوى را مسترد داشته. و با احراز تاخير در صدور حكم به جهتى از جهات قانونى توسط مرجع حقوقى به آن دادگاه مراجعه نمايد. و در اين صورت اگر قبلا هزينه دادرسى پرداخت شده باشد نياز به پرداخت مجدد هزينه دادرسى نميباشد .

در جرائم كلاهبردارى ، سرقت ، تحریق و تخريب ، اختلاس ، تصرف عدوانى ، ممانعت و مزاحمت از حق نياز به تقديم دادخواست نيست و دادگاه بايد حكم به رد مال دهد. اما براى خسارات ديگر مانند هزينه دادرسى ، حق الوكاله وكيل و زيان هاى مادى ديگر و ضرر و زيان معنوى و منافع ممكن الحصول ناشى از جرم امكان ارائه دادخواست مطالبه وجود دارد. و دادگاه كيفرى مكلف است ضمن صدور راى كيفرى اعم از محكوميت يا برائت در خصوص دادخواست ضرر و زيان نيز اظهار نظر نمايد. مگر اينكه رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان نيازمند تحقيقات بيشتر باشد كه در اينصورت دادگاه راى كيفرى را صادر و بعدا به دعوى حقوقى رسيدگى مينمايد .جهت کسب اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری ، تماس حاصل فرمایید.

مشاوره با وکیلانه

هر چند در مطلب فوق، مطالبه خسارت ناشی از جرم هم در دادگاه حقوقی و هم کیفری را امکانپذیر دانستیم. اما بهتر است كه دادخواست ضرر و زيان در دادسرا تقديم نشود. چرا كه مرجع رسيدگى كننده به ضرر و زيان ناشى از جرم دادگاه ميباشد و در صورتى كه پرونده در دادسرا با منع تعقيب مواجه شود دادخواست ضرر و زيان بلا اثر ميگردد . بنابر اين بهتر است دادخواست ضرر و زيان پس از صدور قرار جلب به دادرسى و ارجاع پرونده به دادگاه تقديم گردد. جهت اخذ مشاوره تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413