وکیل طلاق توافقی + 100% پیگیری پرونده

وکیل طلاق توافقی+ 100% پیگیری پرونده : طلاق توافقی، طلاقی است كه در آن زن و شوهر در تمام موارد مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك ، حضانت فرزند توافق مي كنند. و درخواست « صدور گواهي عدم امكان سازش » را تنظيم و به دادگاه تسليم مينمايند . كه درخواست فوق ميباست حتما به امضا هر دو نفر يا وكلاى آن ها برسد .

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی+ 100% پیگیری پرونده :

در صورتی که توافق طرفین مبنای طلاق قرار گیرد. معنای توافق زوجین آن نیست که اراده زن همچون اراده مرد و به همان اندازه در طلاق دخیل است .  به عبارت بهتر طلاق اقالۀ یک قرارداد منعقد شده میان زوجین نيست .

در واقع عقد نکاح به موجب اراده طرفین منعقد می شود. ولی پس از عقد خود نهادى مستقل می یابد. و از تبعیت اراده طرفین خارج می گردد . چرا که چنین امری از نظر قانونگذار مخالف مصالح خانواده و مقررات طلاق كه از قواعد نظم عمومی است ، می باشد . به این معنی که زوجین نمی توانند با تراضی یکدیگر نکاح را اقاله نمایند .

وکالت در طلاق :

ممكن است ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینكه به آسانی بتواند اقدام به طلاق نمايد می تواند از طریق شرط ضمن عقد نكاح چنین اختیاری را برای خود بدست آورد . در این صورت وكالت زن ، مادام كه ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. و از آنجا كه عقد وكالت در اینجا تابع عقد لازم (نكاح ) شده موكل (مرد) حق عزل وكیل را نخواهد داشت. این راه حل اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می نمايد . اما حق زوج نيز در اقدام به طلاق از بين نمى رود .

معمولاً در زمان عقد نکاح زن در مواردی از مرد وکالت در طلاق را اخذ می نماید. که در صورت وقوع هر یک از موارد تصریح شده در سند ازدواج او وکیل در طلاق خود باشد . ماده 1119 قانون مدنی  هم اين امر را تجويز مينمايد :

«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد. در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید. یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود. زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

شرایط وکالت بلاعزل

در شروط مندرج در عقد نامه هاى رسمی در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نمایدو آن ها عبارت اند از :

 1. زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند. در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي(نفقه ) زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت 6 ماه .
 2. بدرفتاري مرد به حدي كه ادامه زندگي را براي زن غير قابل تحمل كند .
 3. بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد .
 4. ديوانه بودن مرد در زماني كه امكان فسخ وجود ندارد .
 5. اشتغال مرد به كاري كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند . در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند .
 6. محكوميت شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود. و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را مي‌دهد .
 7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند . مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد ، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود .
 8. چنانچه مرد زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. يا اينكه 6 ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند .
 9. محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد . تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
 10. بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند .
 11. همچنين چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند .
 12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر كه در صورت وقوع اين مورد، زن وكالت طلاق را از مرد میگیرد .

نكته مهم  در مورد وکالت در طلاق :

در صورتى كه زن وكالت در طلاق از سوى زوج داشته باشد نميتواند خود به تنهايي به دادگاه مراجعه نمايد و در صورت عدم همراهى مرد ، زوجه ميبايست وكيل دادگسترى را از طرف زوج انتخاب نمايد و وكيل مع الواسطه امور راجع به طلاق را از جانب زوج انجام دهد .

‎تفاوت گواهی عدم امكان سازش و حكم طلاق :

 • براى اخذ گواهي عدم امكان سازش ، دادخواست نياز نيست و صرف درخواست طلاق كافي است ؛ اما براي صدور حكم طلاق ، تقديم دادخواست با رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني ضروري است .
 • گواهي عدم امكان سازش نيازمند رسيدگي ماهوي نيست ، در حالي‌كه صدور حكم طلاق نيازمند بررسي ماهوي است ، تا درخصوص صحت آن تصميم مناسب اخذ شود .
 • ‎گواهی عدم امکان سازش مشمول طلاق های توافقی و طلاق از جانب زوج ميباشد .
 • مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی جهت تسلیم به دفتر طلاق می باشد . پس لازم به ذکر است در صورتیکه طرفين ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر طلاق جهت اجرا حاضر نشدند یا مدارک را تکمیل ننمايند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است .

‎هرگاه گواهی عدم امکان سازش به استناد توافق زوجین صادر شده باشد، در صورت عدم حضور زوج گواهی صادره کان لم یکن تلقی شده و اقدامی ندارد مگر اینکه زوجه بموجب سند رسمی یا مطابق مفاد دادنامه وکالت بلاعزل در اجرای طلاق داشته باشد . و در هر صورت عدم حضور زوجه مانع اجرای دادنامه نخواهد بود .

وکیل طلاق توافقی :

 گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسليم نشود ، از اعتبار ساقط خواهد بود , 
‌در صورتي كه ظرف مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود ، سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت‌ اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند . عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و‌به شرح ذيل عمل خواهد شد:
‌

 1.  درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طلاق را جاري و پس از ثبت به‌وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مي‌شود.
 2. 
درصورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادركننده گواهي اعلام مي‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه ،‌ زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور ، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌مي‌كند .
 3.  در صورتي‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد مطابق بند (ب) عمل خواهد شد .

‎ویژگی های حکم طلاق :

واژه حکم در لغت به معنی فرمان ، دستور آمده و جمع آن احکام است. در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است، که به موجب آن ، اختلاف در دادگاه ؛ خاتمه یابد . با توجه به نص ماده ؛ حکم دارای چهار عنصر است :

 1. در امور ترافعی صادر شده باشد .
 2. از دادگاه صادر شده باشد .
 3. راجع به ماهیت دعوا باشد .
 4. قاطع دعوا باشد .

بنابراین حکم طلاق زمانی مصداق دارد که اولاً متقاضی طلاق زن باشد . ثانیاً حکم به الزام زوج صادر شده باشد . مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجام خواهى است .
‎پس از تسلیم حکم طلاق به دفتر طی دو نوبت از زوج بموجب اخطاریه دعوت می شود اولی 7 روز و دومی 10 روز . در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر یا امتناع از اجرای صیغه طلاق ، صیغه طلاق ثبت می شود. و سردفتر به نمایندگی از محکمه ماذون از قبل قانونگذار صیغه طلاق را جاری می کند . و مراتب ثبت و اجرای طلاق به صورت رسمی به اطلاع زوج باید برسد .

اثبات شروط و اوضاع و احوالي كه موجد حق طلاق براي زوجه مي‌باشد، بر عهده وي است. و احراز تحقق آن نيز از وظايف و اختيارات دادگاه مي‌باشد. لذا دخالت دادگاه در دعوي طلاق از ناحيه زوجه ، دخالتي با ماهيت حاكم است كه بر احراز حق بر اساس واقعيات موجود استوار مي‌باشد . همچنان كه ذكر شد، دادگاه تصميم بر طلاق را آن گاه كه زوجه به تنهايي متقاضي طلاق است. بايد در قالب حكم بياورد نه گواهي عدم امكان سازش . اما در طلاق به درخواست زوج يا زوجين ، آنچه دادگاه در پايان اجراي تشريفات مقرر در قانون صادر مي‌نمايد. صرفاً گواهي بر عدم امكان سازش است نه محكوميت زوج يا زوجين به حضور در دفترخانه و تسليم به اجراي صيغه ی طلاق .

 

مشاوره طلاق توافقی با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *