فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ معامله (+ 10 نکته)

شرایط و نحوه فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ و ثمن معامله با وکیلانه : هر معامله خرید و فروشی که منعقد می شود، باید ترتیب پرداخت ثمن(مبلغ معامله) نیز مشخص و پیش بینی شود. هرگاه در معامله ای ترتیب پرداخت وجه پیش بینی نشود. اینگونه برداشت می شود که وجه معاکله باید فوری پرداخت گردد. حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند. و از طرفی طرفین معامله حق فسخ معامله را از خود ساقط نکرده باشند. فروشنده می تواند در ظرف مهلت سه روز از تاریخ قرارداد، معامله را بهم بزند و فسخ کند.

فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ معامله

نکاتی در خصوص فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ

 1. برای اینکه فروشنده بتواند از این عنوان حقوقی جهت بهم زدن مامله استفاده کند. باید ثمن (مبلغ معامله) بصورت حال و نه معجل باشد.
 2. فروشنده نباید مبیع را به خریدار تحویل داده باشد.
 3. بهم زدن معامله به استناد خیار تاخیر ثمن می تواند با ارسال یک اظهار نامه برای خریدار الام شود.
 4. برای اینکه فروشنده در آینده دچار مشکل نشود. می تواند از طریق دادگاه تایید فسخ مامله را بخواهد.
 5. مدت زمان اِمال این حق فسخ سه روز از تاریخ انعقاد عقد خواهد بود.
 6. این حق فسخ صرفاً مشمول عقد بیع می شود و سایر عقود را در بر نمی گیرد.
 7. لازمه ی اِعمال فسخ معامله بجهت پرداخت نکردن مبلغ. وجود حق فسخ و عدم اسقاط این حق در ضمن قرار داد می باشد.
 8. اگر خریدار برای پرداخت مبلغ ضامن معرفی کرده باشد. و فروشنده ضامن را پذیرفته باشد. دیگر نمی تواند از این عنوان فسخ استفاده کند.
 9. پرداخت مبلغی از معامله در مدت سه روز و عدم تصفیه ثمن، موجب اسقاط حق فسخ بجهت تاخیر ثمن نخواهد بود.
 10. با تحویل دادن مبیع به خریدار، دیگر حق فسخی بابت تاخیر ثمن برای فروشنده باقی نمی ماند. در این مواقع فروشنده تنها می تواند خریدار را به پرداخت مبلغ معامله ملزم کند.

فسخ معامله به جهت غبن فاحش

مشاوره با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل متخصص امور حقوقی ، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

نکاتی در خصوص الزام به تحویل مبیع:

نکاتی در خصوص الزام به تحویل مبیع: دعوی الزام به تحویل مبیع یکی از دعاوی حقوقی بوده که ممکن است در نتیجه عقد بیع به وجود آید. گاهی پس از انعقاد عقد بیع، فروشنده از تحویل مبیع خودداری می نماید. در این حالت خریدار می تواند از طریق طرح دعوی حقوقی، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع کند.

نحوه طرح دعوی الزام به تحویل مبیع:

هر گاه عقد بیع صحیحی منعقد شده باشد، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مورد معامله به خریدار، خریدار می تواند به طرفیت فروشنده دعوی حقوقی مطرح نماید. و فروشنده را ملزم به تحویل دادن مبیع کند.
بهتر است قبل از طرح دادخواست از مشاوره یک وکیل حقوقی بهره مند شوید تا راهکار مناسب را در اختیار شما قراردهد.

نـکاتی در خصوص دعوی الزام به تحویل مبیع:

 • این دعوی غالباً به طرفیت فروشنده مطرح می گردد.
 • برای طرح دعوی ، الزامی به وجود قرارداد رسمی نیست و خریدار می تواند با وجود مبایعه نامه عادی نیز فروشنده را ملزم به تحویل مبیع نماید.
 • دادگاه رسیدگی کننده به این دعوی با توجه به منقول یا غیر منقول بودن مبیع فرق خواهد داشت. اگر مبیع مال غیر منقول مانند ملک باشد، دادگاه صالح همان دادگاه محل استقرار ملک خواهد بود. در غیر این صورت دادگاه صالح می تواند دادگاه محل وقوع عقد یا دادگاه محل اقامت خوانده دعوی باشد.
 • رای صادر شده در خصوص این نوع از دعوی قابلیت اجرایی دارد. به این معنا که بعد از قطعی شدن رای به نفع خریدار، نسبت به رای اجراییه صادر می شود. و با ابلاغ اجراییه به فروشنده و امتناع او از تسلیم مبیع، مامورین اجرا، رای را اجرا نموده و مبیع را به خریدار تسلیم می نمایند.
 • در برخی اوقات مبیع در تصرف شخص ثالث می باشد، چنانچه شخص ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه نسبت به مبیع دارای حق می باشد، ارائه ندهد، رای اجرا می گردد. اما در حالتی که شخص ثالث و متصرف مبیع، مدارکی مبنی بر داشتن حق نسبت به مبیع ارائه دهد. ، به او یک هفته مهلت داده می شود تا به دادگاه مراجعه نماید. در صورتی که بعد از گذشت پانزده روز از تاریخ مهلت، دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر نشود، عملیات اجرا ادامه می یابد و مبیع به خریدار تحویل داده می شود.

مشاوره با وکیلانه:

هر چند سعی شد به صورت مختصر نکات طرح دعوی الزام به تحویل مبیع قید گردد. لیکن بهتر است قبل از هر گونه اقدامی از تجربیات و مشاوره یک وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید.
تماس با ما جهت مشاوره: 09127246413

نکاتی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک:

نکاتی در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک: گاهی اوقات  ملکی در اجرای دستور دادگاه یا رای دادگاه توقیف می شود. ممکن است شخصی نسبت به ملک بازداشت شده دارای حقی باشد . درچنین مواردی که توقیف و بازداشت ملک موجب ورود ضرر یا تضییع حق دیگری می شود، آن شخص می تواند، با طرح دادخواست حقوقی نسبت به توقیف ملک اعتراض کند.

اعتراض ثالث و نحوه طرح آن:

اعـتراض شخص ثالث نسبت به توقیف ملک ، بصورت دادخواست مطرح می شود. به طور مثال: ممکن است شخصی ملکی را بصورت مبایعه نامه عادی از دیگری خریداری کند. و قبل از انتقال سند رسمی ملک به نام خریدار، یکی از طلبکاران فروشنده ملک را بازداشت کند. در این حالت خریدار باید به توقیف انجام شده با این عنوان حقوقی ، معترض و دادخواست مطرح کند.

-نکاتی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی:

 • بهتر است قبل از هر گونه اقدامی ، با یک وکیل متخصص ملکی مشورت نمایید.
 • دادخواست به طرفیت طرف هایی که اجراییه را صادر نموده اند و موجب توقیف ملک شده اند مطرح می گردد.
 • رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاهی است که حکم یا دستور توقیف ملک را صادر کرده است.
 • چنانچه دادگاه شخص ثالث را محق بداند و رای به نفع او صادر نماید، رای صادر شده،  نیاز به صدور اجراییه نداشته و با صدور آن ، اجرای رای قبلی متوقف می شود.
 • اگر دلیل معترض، سند رسمی یا حکم قطعی باشد  که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف بود، معترض برای اثبات ادعای خود نیاز به ارائه دلیل دیگری ندارد.
 • هر چند دعوی اعتراض ثالث اجرایی از نظر شکلی مانند دیگر دعاوی باید مطرح شود؛ اما برای رسیدگی به آن نیاز به رعایت تشریفات رسیدگی نیست. پس دادگاه می تواند به این دعوی به هر نحوی که بخواهد و بدون رعایت تشریفات، رسیدگی کند.
 • این دعوی می تواند برای توقیف و بازداشت ملک بجهت صدور قرار تامین خواسته نیز مطرح گردد.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاعات از نحوه طرح دعوی و پیگیری پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

اخذ به شفعه به چه معناست؟

اخذ به شفعه به چه معناست؟ اخذ به شفعه یک اصطلاح حقوقی است که ممکن است در مورد املاکی که دارای دو مالک باشد، اعمال شود. ممکن است شاهد این موضوع بوده اید که یکی از دو شریک ملک، بدون اذن و اجازه دیگری سهم مشاعی از ملک خود را به شخص ثالثی فروخته است. در این موارد اگر شریک دیگر نخواهد شخص ثالث را به عنوان شریک جدید بپذیرد، باید از حقی که قانونگذار برای او قائل شده است استفاده کند. این حق اصطلاحاً حق شفعه نام دارد و صاحب این حق را شفیع می نامند.

اعمال حق شفعه به چه صورت است؟

همانطور که گفته شد، هر گاه ملکی بین دو شریک ، مشترک باشد. و یکی از شرکا سهم الشرکه خود را به ثالثی بفروشد ، شریک دیگر می تواند مبلغ معامله را به شخص ثالث پرداخت کند و سهم فروخته شده را به تملک خود در آورد.
قانونگذار برای اعمال این حق شرایطی را مقرر نموده است که در صورت نبودن هر یک از این شروط، شریک نمی تواند از حق شفعه استفاده کند. این شرایط عبارت است از:

 • حـق شفعه صرفاً در مورد املاک اعمال می شود. همچنین شریک باید سهم الشرکه خود را در قالب عقد بیع به دیگری انتقال دهد. در غیر این صورت حق شفـعه برای شریک دیگر بوجود نخواهد آمد.
 • صرفاً ملک دارای دو مالک باشد نه بیشتر از دو نفر.
 • مال مشترک باید قابل تقسیم باشد.

نکاتی در خصوص حق شفعه:

 1. این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد. به این معنا که چنانچه صاحب حق شفعه فوت کند ، این حق به ورثه او می رسد، مشروط بر اینکه تمام ورثه این حق را اعمال کنند.
 2. اگر یکی از دو شریک بخشی از سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، باز هم شریک دیگر می تواند از این حق استفاده کند.
 3. فلسفه اِعمال حق شفعه ، جلوگیری از شراکت شریک ناخواسته می باشد.
 4. هر گاه دو نفر در آپارتمانی شریک باشند، و یکی از شرکا سهم خود را بفروشد، شریک دیگر نمی تواند از حق شفـعه استفاده کند. چرا که آنها تنها در اعیانی ملک شریک هستند و ممکن است عرصه ملک بیش از دو شریک داشته باشد. اما در صورتی که کل یک ساختمان دارای دو شریک باشد، فروش سهم الشرکه یکی از شرکا، موجب ایجاد این حق می گردد.

نحوه طرح دعوی و اِعمال حق شفعه:

شریکی که دارای حق شده است می تواند با اعلام اِعمال این حق به خریدار، مبلغ ثمن معامله را به او بپردازد. در صورتی که خریدار از دریافت مبلغ معامله خودداری کند، باید از طریق دادگاه مبلغ معامله را به حساب معرفی شده از طرف دادگاه واریز نمود. جهت جلوگیری از هر گونه مشکل در آینده بهتر است اعمال شدن این حق از جانب دادگاه تایید گردد.

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع از عنوان دادخواست حقوقی جهت تایید این حق و اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس: تدلیس در معامله یا فریفتن دیگری، یکی از مواردی است که در نظام حقوقی ممنوع بوده. و دارای ضمانت اجرایی هم برای قرارداد منعقد شده و هم شخص تدلیس کننده خواهد بود.
تدلیس به معنای پوشاندن عیوب کالای مورد معامله خواهد بود. یا اینکه نمایاندن و انتساب وصفی غیر واقعی و موهوم به مورد معامله برای ترغیب خریدار را تدلیس در معامله می گویند.

ضمانت اجرایی تدلیس در معامله

تدلیس کردن در معامله و پوشانیدن عیوب کالا از موارد فسخ معامله محسوب می شود. گاهی انتساب اوصافی به مورد معامله جهت ترغیب خریدار به خرید کالا، نه تنها دارای ضمانت اجراییِ فسخ معامله خواهد بود. ، بلکه در صورت وجود سایر شرایط، می تواند از موارد کلاهبرداری محسوب شود. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه در چنین مواردی از یک وکیل کیفری مشاوره بگیرید.

فسخ قرارداد بجهت تدلیس

فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

برای اینکه بتوانیم معامله منعقد شده را بجهت تدلیس فسخ کنیم، حتماً باید عملیات فریبکارانه محقق شود. ، به طوری که خریدار بجهت این عملیات، فریب بخورد و معامله را منعقد نماید. و در نتیجه انعقاد معامله، متضرر گردد. گاهی اوقات توافق طرفین معامله مبنی بر سالم بودن کالا و نگفتن عیب کالا نیز از موارد تدلیس محسوب می شود.

پس از انعقاد قرارداد هر شخصی که متضرر گردد و فریب بخورد، می تواند معامله را فسخ کند. این دعوی به طرفیت، طرف دیگر معامله مطرح می گردد و مرجع رسیدگی به فسخ قرارداد، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

نکاتی در مورد فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

نگفتن تمام حقیقت می تواند از موارد تدلیس باشد. به این معنا که اگر فروشنده تمام حقیقت را بازگو نکند. و خریدار با این تصور که تمام حقیقت بیان شده است، اقدام به خرید کند. این پنهان کاری از موارد فسخ قرارداد محسوب می شود.

اسقاط تمام اختیارات فسخ معامله، موجب سقوط خیار تدلیس نخواهد شد. به این معنا که اگر در قرارداد طرفین تمامی اختیارات فسخ قرارداد را از خود ساقط کرده باشند. ، در صورت وجود تدلیس در قرارداد ، می توانند معامه را فسخ کنند.

اگر فریب دادن خریدار در کنار اعمال متقلبانه باشد ، می توان فروشنده را بجهت کلاهبرداری تحت تعقیب قرارداد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح دعوی از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

نحوه فسخ معامله بجهت غبن فاحش:

نحوه فسخ معامله بجهت غبن فاحش: غبن در اصطلاح حقوقی به معنای اختلاف میان ارزش واقعی جنس فروخته شده با قیمت خریداری شده آن است. ممکن است غبن در معامله، برای هر یک از فروشنده یا خریدار ایجاد شود. به این معنا که فروشنده و خریدار در زمان انعقاد معامله ، از قیمت واقعی جنس فروخته یا خریداری شده مطلع نباشند. و پس از انعقاد معامله متوجه این موضوع گردند.

به عنوان مثال: خریدار ملکی را به ارزش یک میلیارد تومان خریداری می کند و پس از انعقاد معامله متوجه می شود که قیمت واقعی ملک خیلی کم تر از مبلغ معامله بوده است.

انواع غبن در معامله:

همانطور که گفته شد، به اختلاف قیمتِ میان ارزش واقعی کالای فروخته شده با مبلغ معامله، غبن گفته می شود. چنانچه این اختلاف قیمت از حدود متعارف بیشتر باشد، به نحوی که قابل مسامحه نباشد، غبن فاحش نامیده می شود.

فسخ معامله بجهت غبن فاحش:

اگر در قرارداد اختیار فسخ معامله بجهت غبن یا غبن فاحش، از طرفین ساقط نشده باشد، هر شخصی که متضرر شده است می تواند به استناد خیار غبن، معامله را فسخ کند.

چند نکته مهم در مورد فسخ معامله بجهت غبن فاحش از نظر وکیل حقوقی:

فسخ معامله بجهت غبن

 1. حادث شدن غبن و وجود اختلاف قیمت را عرف مشخص میکند. چنانچه تفاوت قیمت به قدری باشد که از نظر عرف قابل مساحمه نباشد، غبن فاحش رخ داده است.
 2. در حال حاضر با طرح دعوی در مراجع قضایی، وجود اختلاف در قیمت و حادث شدن غبن در معامله ، بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود.
 3. شخص مغبون که همان متضرر معامله است، نباید در هنگام معامله به قیمت واقعی کالا، عالم باشد. در این صورت نمی توانیم به ایشان لقب مغبون را بدهیم . چرا که خرید و فروش کالا با علم به قیمت واقعی آن، از مصادیق بارز قاعده اقدام خواهد بود.
 4. هر چند برخی از فقها اسقاط خیار غبن در معامله را صحیح نمی دانند. اما رویه قضایی براین است که با اسقاط کلیه خیارات، حق فسخ معامله بجهت غبن نیز ساقط خواهد شد.
 5. اگر در معامله کلیه خیارات اسقاط گردد؛ اما صراحتاً خیار غبن فاحش، ساقط نشود، مغبون می تواند معامله را فسخ کند.
 6. غبن در زمان انعقاد معامله باید وجود داشته باشد. به عبارت بهتر، ملاک تشخیص غبن و وجود اختلاف در ارزش واقعی مورد معامله با قیمت قراردادی آن، زمان انعقاد عقد خواهد بود.
 7. فسخ معامله بجهت خیار غبن ، پس از علم به وجود غبن، فوری است. و شخص مغبون پس از اطلاع از این موضوع باید فوراً از طریق مراجع قضایی، طرح دعوی کند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فسخ معامله با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل:

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل: تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع: یکی از جهاتی که ممکن است منجر به منحل شدن قرارداد شود، وجود عیب در مبیع می باشد. البته ناگفته نماند، این اختیار زمانی قابل تحقق است که اختیار فسخ قرارداد برای خریدار ساقط نشده باشد.

بنابراین زمانی که در ضمن عقد، حق فسخ قرارداد از طرفین ساقط شود، اِعمال این حق میسر نخواهد بود. اما اگر خریدار این حق را از خود ساقط نکرده باشد. و بعد از وقوع عقد متوجه شود که مورد معامله معیوب بوده. و این عیب در زمان فروش وجود داشته و از خریدار مخفی مانده است، می تواند معامله را فسخ کند.

نحوه طرح دعوی تایید فسخ قرارداد:

هر زمان که خریدار متوجه وجود عیب در مبیع شد، می تواند قرارداد را فسخ کند. و برای اعلام فسخ قرارداد بهتر است از طریق ارسال اظهارنامه، فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام نماید. پس از آن خریدار می تواند برای تثبیت فسخ خود، از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

برای ثبت دادخواست خریدار می تواند شخصاً یا توسط وکیل حقوقی اقدام به طرح دعوی به طرفیت فروشنده نماید. این نوع دعوی در دادگاه عمومی حقوقی، قابل رسیدگی است و دادگاه پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ، رسیدگی می کند. محکمه تنها تایید فسخ قرارداد را اعلام میکند. به همین دلیل اینگونه احکام صرفاً اعلامی بوده و نمی توان برای آنها اجراییه صادر نمود.

تایید فسخ قرارداد

چند نکته مهم در مورد تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع :

 • خریدار می تواند قرارداد را فسخ نکند و بجای آن تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را که اصطلاحاً ارش گفته می شود، از فروشنده بگیرد.
 • فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در کالا صرفاً برای مشتری قابل تصور است و در اصطلاح حقوقی این حق فسخ را خیار عیب می نامند.
 • تشخیص اینکه چه چیزی عیب محسوب می شود ، بر اساس عرف و عادت محل انعقاد قرارداد می باشد.
 • عیب کالای فروخته شده باید در حدی باشد که کالا از مالیت خارج نشود. چنانچه عیب کالا موجب خارج شدن مال از مالیت شود، قرارداد منعقده باطل خواهد بود.
 • وجود عیب در کالا در زمان انعقاد عقد، از شرایط اساسی اِعمال این حق است. بنابراین اگر پس از انعقاد قرارداد و بعد از تحویل کالا به خریدار، عیبی در آن ایجاد شود، خریدار حق فسخ نخواهد داشت.
 • اِعمال خیار عیب برای مشتری، پس از اطلاع به وجود عیب در کالا، فوری است.
 • چنانچه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، از وجود عیب اطلاع داشته باشد؛ نمی تواند از حق فسخ خود استفاده کند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه در خصوص :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل:

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل: قانونگذار برای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور، این قابلیت را پیش بینی کرده است که بتوان از طریق اداره اجرای ثبت، آنها را وصول نمود. چک- قراردادهای تسهیلات بانکی- سند ازدواج از مهم ترین و رایج ترین اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. اسناد رسمی تعهد آور مانند: سند رهنی- سند رسمی تعهد به پرداخت وجه نیز از جمله اسنادی هستند. که دارنده آن میتواند مستقیماً و بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول نماید.

چگونه می توان اجراییه ای را که توسط اداره ثبت صادر شده است ، باطل کرد؟.

در بسیاری از موارد پیش آمده که شخصی ملکی را به موجب سند عادی خریداری کرده. و پیش از انتقال سند ملک بصورت رسمی، ملک خریداری شده توسط شخص ثالثی و از طریق اداره اجرای ثبت، توقیف شده است. در این موارد خریدار می تواند با کمک یک وکیل ملکی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح کند.

ابطال اجراییه ثبتی

نحوه طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی:

هر شخصی که سندی لازم الاجرا یا سند رسمی تعهد آوری در اختیار خود داشته باشد، فرض بر این است که طلبکار است. و طرف مقابل به او مدیون می باشد. و متعهد یا مدیون به دارنده سند این اجازه را داده است که بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول کند.

اما در برخی اوقات دستور اجرای سند، مخالف با مفاد سند بوده یا اینکه مخالف با قوانین صادر شده است. در اینگونه موارد می توان به عملیات اجرایی اعتراض نمود. چنانچه دستور اجرا مخالف با مفاد سند یا قانون باشد. یا اینکه مستندات شخص معترض، سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، این اعتراض به اداره اجرای ثبت ارسال می شود. و آن مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود.
اما گاهی عملیات اجرایی خاتمه یافته و یا اینکه مستندات شخص معترض، اسناد عادی است. در اینگونه موارد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض و دادخواست شما، دادگاه خواهد بود.

خواهان دعوی ابطال اجراییه ثبتی چه کسی است؟.

هر شخصی که دستور اجرای صادر شده را مخالف با مفاد سند رسمی یا مخالف با قانون بداند، می تواند به عنوان خواهان، اعتراض خود را نسبت به دستور اجرای صادر شده، ثبت کند. این دعوی به طرفیت شخصی که اجراییه را صادر نموده است، صادر خواهد شد.

چنانچه عملیات اجرایی در حال اجرا باشد و هنوز خاتمه نیافته باشد، خواهان می تواند ضمن ثبت دادخواست خود، توقیف عملیات اجرایی را نیز بخواهد. در این صورت دادگاه، چنانچه دلایل خواهان را قوی تشخیص دهد، توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

هر چند در این مقاله به صورت مختصر راهکار ابطال عملیات اجرایی ثبتی توضیح داده شد؛ اما از آنجایی که درهر دعوایی باید شرایط شکلی ویژه آن دادخواست رعایت شود. و بجهت اینکه اشخاص عادی از این شرایط و نحوه صحیح طرح دعاوی مطلع نیستند. ، بهتر است از ابتدا از تجربیات یک وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور ملکی بهره مند شوید. جهت اخذ مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

حکم معامله به قصد فرار از دین:

حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ قلمداد می کرد. اما در حال حاضر حکم اینگونه معاملات صحیح است؛ مگر اینکه شرایط مندرج در قانون و ماده 218 قانون مدنی در معامله صورت گرفته، صدق کند.

قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال 1370، اصل را بر صحت معاملات گذاشت. و معاملات به قصد فرار از دین را نیز در پناه اصل صحت معاملات برشمرد. مگر اینکه آن معامله به قصد فرار از دین و بصورت صوری منعقد شده باشد که در اینجا آن معامله باطل خواهد بود.

اضافه کردن عبارت صوری بودن معامله در کنار معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است؛ هیچ تاثیری برای طلبکاران نداشت. چرا که اساساً تمامی معاملات صوری، بجهت نداشتن قصد واقعی برای انعقاد معامله، باطل می بود. اما هدف قانونگذار از وضع این ماده و درج عبارت صوری بودن در کنار معـامله به قـصد فرار از دین و در نهایت حکم به ابطال آن چه بوده است؟

در ادامه معاملات با قصد فرار از دین را بصورت مفصل توضیح خواهیم داد. و نحوه ابطال اینگونه معاملات را توسط وکیل حقوقی بیان خواهیم نمود.

معامله به قصد فرار از دین

حکم معامله به قصد فرار از دین :

هر چند قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال، 1370 معاملات با قصد فرار از دینی را که صوری باشد، باطل اعلام نمود. اما این موضوع نافی نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دین نیست. چرا که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، معـامله به قـصد فرار از دین را غیر نافذ اعلام نمود .

در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر، بجهت عدم وجود عنصر قصد، باطل بوده. اما معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین را در برابر طلبکار غیر نافذ تلقی کرده است. به عبارت روشن تر ، هرچند این معاملات در پناه اصل صحت قرارداد ها بوده و بین دو طرف قرارداد نافذ تلقی میگردد. اما برای شخص طلبکار غیرنافذ تلقی می شود. و او می تواند از طریق طرح دعوی حقوقی عدم نفوذ آن را اعلام نماید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و دریافت نوبت جهت ملاقات حضوری با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل:

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل: در برخی موارد در معاملات منعقد شده بین طرفین، حق فسخ قرارداد درج می گردد. به عبارت بهتر در قرارداد منعقده، درج می شود یکی از طرفین یا هر دو آنها ظرف مهلت مشخصی، حق فسخ قرارداد را دارد. در اصطلاح حقوقی به این حق فسخ ، خیار گفته می شود.

چنانچه صاحب حق فسخ، تصمیم فسخ قرارداد را داشته باشد، باید این تصمیم را به طریقی به طرف دیگر اعلام کند. بهترین راه برای اعلام این تصمیم ارسال اظهار نامه رسمی خواهد بود. برای تنظیم اظهارنامه با ما تماس بگیرید.

تایید فسخ معامله

از تاریخ اعلام فسخ معامله به طرف دیگر، آن معامله فسخ شده محسوب می شود. لیکن برای اینکه در آینده برای شخص ذی نفع مشکلی پیش نیاید، بهتر است از طریق دادگاه این فسخ تایید شود.

نحوه طرح دعوای تایید فسخ معامله:

شخصی که معامله را فسخ کرده است یا طرف دیگر معامله، می تواند از طریق وکیل پایه یک دادگستری یا شخصاً اقدام به طرح دعوی تایید فسخ معامله نماید. پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی که صالح به رسیدگی می باشد، دادگاه وارد رسیدگی می شود. و با بررسی اسناد ارائه شده از جانب طرفین و با احراز اعلام فسخ معامله، حکم به تایید فسخ معامله صادر می کند.

اعلام فسخ معامله به عنوان دفاع خوانده در دادگاه:

گاهی تایید فسخ معامله به صورت یک دعوی مستقل مطرح نمیشود. بلکه به عنوان دفاع خوانده دعوی مطرح می گردد. مانند اینکه شخصی علیه شما دعوایی را در مورد معامله ای مطرح می کند و الزام شما به انجام تعهدات مندرج در قرارداد را می خواهد. در این موارد شما به عنوان دفاع خود به فسخ قرارداد منعقد شده اشاره می کنید.

نحوه اجرای رای:

حکم تایید فسخ معامله، صرفاً فسخ معامله را در گذشته اعلام می نماید. بنابراین این دعوی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

یک نکته مهم در خصوص فسخ معامله:
فسخ معامله زمانی صحیح است که مدت اعمال این حق در قرارداد مشخص و معلوم گردد. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، حق فسخ قرارداد را داشته باشد؛ اما مدت اِعمال این حق مشخص نباشد، شرط فسخ مندرج در قرارداد و به تبع آن معامله باطل خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق مشاوره تلفنی و اخذ نوبت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413