ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل:

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل: قانونگذار برای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور، این قابلیت را پیش بینی کرده است که بتوان از طریق اداره اجرای ثبت، آنها را وصول نمود. چک- قراردادهای تسهیلات بانکی- سند ازدواج از مهم ترین و رایج ترین اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. اسناد رسمی تعهد آور مانند: سند رهنی- سند رسمی تعهد به پرداخت وجه نیز از جمله اسنادی هستند. که دارنده آن میتواند مستقیماً و بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول نماید.

چگونه می توان اجراییه ای را که توسط اداره ثبت صادر شده است ، باطل کرد؟.

در بسیاری از موارد پیش آمده که شخصی ملکی را به موجب سند عادی خریداری کرده. و پیش از انتقال سند ملک بصورت رسمی، ملک خریداری شده توسط شخص ثالثی و از طریق اداره اجرای ثبت، توقیف شده است. در این موارد خریدار می تواند با کمک یک وکیل ملکی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح کند.

ابطال اجراییه ثبتی

نحوه طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی:

هر شخصی که سندی لازم الاجرا یا سند رسمی تعهد آوری در اختیار خود داشته باشد، فرض بر این است که طلبکار است. و طرف مقابل به او مدیون می باشد. و متعهد یا مدیون به دارنده سند این اجازه را داده است که بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول کند.

اما در برخی اوقات دستور اجرای سند، مخالف با مفاد سند بوده یا اینکه مخالف با قوانین صادر شده است. در اینگونه موارد می توان به عملیات اجرایی اعتراض نمود. چنانچه دستور اجرا مخالف با مفاد سند یا قانون باشد. یا اینکه مستندات شخص معترض، سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، این اعتراض به اداره اجرای ثبت ارسال می شود. و آن مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود.
اما گاهی عملیات اجرایی خاتمه یافته و یا اینکه مستندات شخص معترض، اسناد عادی است. در اینگونه موارد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض و دادخواست شما، دادگاه خواهد بود.

خواهان دعوی ابطال اجراییه ثبتی چه کسی است؟.

هر شخصی که دستور اجرای صادر شده را مخالف با مفاد سند رسمی یا مخالف با قانون بداند، می تواند به عنوان خواهان، اعتراض خود را نسبت به دستور اجرای صادر شده، ثبت کند. این دعوی به طرفیت شخصی که اجراییه را صادر نموده است، صادر خواهد شد.

چنانچه عملیات اجرایی در حال اجرا باشد و هنوز خاتمه نیافته باشد، خواهان می تواند ضمن ثبت دادخواست خود، توقیف عملیات اجرایی را نیز بخواهد. در این صورت دادگاه، چنانچه دلایل خواهان را قوی تشخیص دهد، توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

هر چند در این مقاله به صورت مختصر راهکار ابطال عملیات اجرایی ثبتی توضیح داده شد؛ اما از آنجایی که درهر دعوایی باید شرایط شکلی ویژه آن دادخواست رعایت شود. و بجهت اینکه اشخاص عادی از این شرایط و نحوه صحیح طرح دعاوی مطلع نیستند. ، بهتر است از ابتدا از تجربیات یک وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور ملکی بهره مند شوید. جهت اخذ مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

0 تا 100مطالبه هزینه های ساختمان با صدور اجراییه

0 تا 100مطالبه هزینه های ساختمان با صدور اجراییه : هر گاه ساکنین یک ساختمان از پرداخت هزینه های آن  امتناع کنند، ابتدا مدیر ساختمان باید برای آنها اظهارنامه ای ارسال کند. و در ضمن اظهارنامه هـزینه های سـاختمان را مطالبه نماید. مالک یا ساکن واحد ساختمان، موظف اند ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، بدهی خود را تسویه نمایند. چنانچه طرف مهلت مقرر، اقدامی از سوی ساکن ساختمان صورت نگیرد، طبق جوازی که قانونگذار به مدیر آن ساختمان داده است.، می تواند از ارائه خدمات مشترک نظیر: آب گرم یا آسانسور و گاز و … به بدهکار خودداری کند.

گاهی عدم ارائه خدمات مشترک به شخص بدهکار، موثر نیست. در این صورت راه حل چیست؟. در ادامه راه حل این موضوع را از نظر وکیل ثبتی بخوانید.

هزینه های ساختمان

صدور اجراییه از طریق اجراییات ثبت برای هزینه های ساختمان:

همانگونه که در فوق اشاره شد، با ارسال اظهارنامه و عدم پرداخت هـزینه های سـاختمان از جانب بدهکار، می توان خدمات مشترک را به ایشان ارائه نداد. البته لازم به ذکر است، قطع این انشعابات باید از طریق مدیر ساختمان انجام گیرد.

گاهی اوقات عدم ارائه خدمات مشترک، کارساز نبوده. مانند اینکه مالک ساختمان در ملک ساکن نبوده و برای او قطع این انشعابات موثر نیست . یا اینکه قطع خدمات مشترک موجب قطع شدن این خدمات برای ساکنین دیگر شود. در این موارد مدیر ساختمان دو راهکار دارد.

 1. مطالبه هـزینه های سـاختمان از طریق مراجع قضایی.
 2. صدور اجراییه و مطالبه شارژ ساختمان از طریق اجراییات ثبت.

مطالبه هزینه های ساختمان از طریق مراجع قضایی در مقاله ای دیگر توضیح داده شده است. جهت اطلاع از نحوه الزام به پرداخت هزینه های ساختمان از طریق دادگاه کلیک کنید.

مطالبه شارژ ساختمان از طریق اجراییات ثبت:

چنانچه مالک بعد از ارسال اظهارنامه از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می تواند از طریق اداره ثبت محل وقوع آپارتمان درخواست صدور اجراییه کند.

اصولاً هیچ سند عادی قابلیت صدور اجراییه را نخواهد داشت. مگر اسناد عادی که به موجب قانون قابلیت صدور اجراییه را داشته باشند. مانند چک و اظهار نامه ای که برای مطالبه هزینه های مشترک ساختمان، ارسال می شود.
با صدور اجراییه ، مدیر میتواند، اموال مالک را معرفی و توقیف نماید. و از این طریق هـزینه های مشترک سـاختمان را وصول کند.

مشاوره ثبتی با وکیلانه:

جهت اطلاع از نحوه وصول اجراییه با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

ابطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟

ابطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟ پیش از هرچیزی در تعریف سند معارض باید اینچنین بیان نمود: سند مالکیت معارض سندی است که علاوه بر سند مالکیت اصلی ، صادر شده باشد به عبارت بهتر چنانچه یک ملک دارای دو سند باشد ، سند دوم ، معارض نامیده می شود. در ادامه نحوه ابطال اینگونه اسناد را از نظر وکیل ثبتی و ملکی بیان می نماییم.

چنانچه طی تشخیص هیئت نظارت مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده باشد. چه اینکه تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا نسبت به حق ارتفاق و انتفاع آن، سند مالکیت موخر ، معارض است.

ابطال سند مالکیت معارض

تعریف هیئت نظارت :

یکی از مهم ترین هیئت هایی که در اداره ثبت تشکیل می گردد، هیئت نظارت است.

مطابق با ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت که اشعار می دارد:

برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری، تشکیل می شود. هیئت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی میکند.

تشخیص معارض بودن سند مالکیت :

تـشخـیص معارض بودن سند به موخر صادر شدن آن است. به این صورت که چنانچه نسبت به ملکی دو سند صادر شد باشد؛ اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد، آنکه تاریخش موخر است، سند مالکیت معارض محسوب می شود. حال چنانچه تاریخ ثبت هر دو سند در یک روز باشد،سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر است، سند ماکیت معارض محسوب می شود.

ابـطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟

کلیه ادارات و واحد های ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور سند مالکیت معارض ، مشخصات سند معارض و سند مقدم را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود اطلاع دهند. و متعاقباً گزارشی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد را به هیئت نظارت ارسال کنند.

چنانچه هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت که در مقام تجدیدنظر از آراء هیئت نظارت است، احراز کند که سند مالکیت معارض صادر شده است.، اداره ثبت مکلف است به صورت کتبی، اخطاریه ای به دارنده سند معارض ابلاغ نماید. تا ظرف مهلت دو ماه از تاریخ قانونی ابلاغ اخطاریه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، اقامه دعوی نماید. و رسید ثبت دادخواست خود را به اداره ثبت محل تسلیم کند.

اگر دارنده سند مالکیت معارض در مهلت مقرر به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و اقامه دعوی نکند. و گواهی آن را تسلیم نکند، دارنده سند مالکیت مقدم می تواند با مراجعه به دادگاه صالح ،گواهی عدم طرح دعوی از جانب دارنده سند موخر (معارض ) را اخذ نماید. و آن را تسلیم اداره ثبت کند . در این صورت اداره ثبت، سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال میکند. و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک لحاظ میکند.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی و ثبتی با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت توسط وکیل

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت توسط وکیل : برخی اوقات از طریق واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اجراییه ای صادر شده است. و اموال شما توقیف می گردد. حال شخص بدهکار یا شخص ثالثی مدعی است که بدهی خود را پرداخت کرده است. یا نسبت به مال توقیف شده ادعایی دارد. اگر می خواهید بدانید راهکار قانونی شما چیست ، حتماً از مشاوره یک وکیل حقوقی یا ثبتی بهره مند شوید.

راهکار قانونی شخصی که مدعی است بدهی خود را پرداخت کرده. و اجراییه صادر شده به درخواست طلبکار، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون است، طرح دعوی حقوقی با عنوان ابطال اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی خواهد بود .

ابطال عملیات اجرایی

نحوه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی توسط وکیل :

با ثبت دادخواست توسط وکیل ثبتی ، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی محلی که در آن دستور اجرا صادر شده است ، ارسال می شود. و در یکی از شعب ثبت می گردد . شاید سوال شود دستور اجرا توسط اداره اجراییات صادر شده است و همان اداره نیز اقدام به توقیف اموال بدهکار کرده است. پس چرا دعوی ابطال عملیات اجرایی را باید به دادگاه تقدیم نمود؟.

در پاسخ باید عنوان نمود: از آنجایی که در این نوع دعاوی دادگاه باید وارد ماهیت دعوی شود تا احراز کند آیا خواهان، بدهی مندرج در سند اجرایی را پرداخت نموده است. یا در مورد اشخاصی که به نوعی نسبت به اموال توقیف شده ، ادعایی دارند، احراز گردد، آیا نسبت به مال توقیف شده محق هستند یا خیر.؛ لذا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی در مواردی که اجراییه بر خلاف مفاد سند صادر شده باشد، در صلاحیت دادگاه می باشد.

دادگاه در وقت رسیدگی با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده ، چنانچه ادعای خواهان را صحیح بداند، حکم به ابطال عمـلیات اجرایی صادر خواهد نمود.

تقاضای صدور دستور موقت :

با اینکه خواهان دعوی مدعی ابطال عملیات اجرایی است؛ لیکن صرف طرح دعوی، منجر به توقف عملیات اجرایی نخواهد شد. مگر اینکه دادگاه حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر نماید . حال اگر بخواهید قبل از صدور حکم ، عملیات اجرایی متوقف گردد، باید توقف اجرا پیش از طرح دعوی یا همزمان با دعوی ابـطال عـملیات اجرایی، را بخواهید . چنانچه دادگاه فوریت امر را تشخیص دهد و دلایل خواهان را قوی بداند ، با اخذ خسارت احتمالی از خواهان ، دستور موقت صادر میکند.

مشاوره با وکیلانه:

هر چند در این مقاله سعی شد ، مختصراً عنوان دعوی در ابطال اجراییه. و دادگاه صالح رسیدگی کننده به آن را توضیح دهیم . اما متذکر میشویم ، طرح هر دعوی حقوقی، قواعد شکلی خاص آن دعوی و دفاع مختص به خود را دارد. لذا پیشنهاد می شود ، به هیچ وجه شخصاً اقدام به طرح دعوی ننمایید. جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری متخصص درامور ثبتی تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

نکات حقوقی فروش ملک مشاع + 100% پیگیری پرونده

نکات حقوقی فروش ملک مشاع : فروش ملک مشاع زمانی موضوعیت پیدا میکند که یکی از شرکا بخواهد  سهم خود را از شریک یا شرکای دیگر جدا کند . به عبارت بهتر زمانی که شرکا به تقسیم شدن ملک مشاعی توافق نکنند و ملک مشاعی نیز قابلیت افراز را نداشته باشد ، راه حل تقاضای دستور فروش ملک مشاعی می باشد .

فروش ملک مشاع

افراز ملک مشاع چیست ؟

افراز ملک مشاع یعنی جدا کردن سهم هر شریک از شریک دیگر در مال مشترک . چنانچه شرکا بر نحوه تقسیم ملک مشاعی ، به توافق نرسند ، هر یک از شرکا می تواند درخواست  افراز ملک مشاع را  بدهد .

درخواست افراز ملک مشاع به کجا داده می شود ؟

چنانچه عملیات ثبتی ملک مشاعی پایان یافته باشد ، متقاضی افراز ملک ، باید درخواست خود را به اداره ثبت شهرستانی که ملک در حوزه آن قرار دارد ، تسلیم نماید .

در غیر اینصورت مرجع رسیدگی به افراز املاک مشاعی ، دادگاه شهرستانی است که ملک در حوره آن قرار دارد . برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله افراز ملک مشاع توسط دادگاه مراجعه نمایید.

نکات حقوقی فروش ملک مشاع چیست ؟

پس از اینکه درخواست افراز ملک مشاعی به اداره ثبت یا دادگاه داده شود . چنانچه نظر مسئول ثبتی یا رای دادگاه مبنی بر غیر قابل افراز باشد. شما راهی به جز تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاعی را نخواهید داشت . در غیر اینصورت ملک شما همچنان در حالت اشاعه باقی خواهد ماند .

بنابراین اولین نکته در خصوص فروش ملک مشاع ، قابل افراز نبودن ملک مشاعی می باشد .

طرف مقابل یا طرف دعوای شما :

در دادخواست فروش ملک مشاعی ، طرف مقابل شما ،شریک یا شرکای دیگر می باشد . بنابراین دادخواست باید به طرفیت کلیه شرکا مطرح گردد .

دادگاه رسیدگی کننده :

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست دستور فروش ملک مشاعی ، دادگاه  عمومی حقوقی شهرستانی است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار دارد .

دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود . چنانچه بخواهید دعوای دستور فروش ملک مشاعی را مطرح نمایید ، کلیه مدارک و مستندات خود را ضمیمه دادخواست کنید . پیشنهاد می شود از همان ابتدای امر از مشاوره و تجربیات یک وکیل  ملکی بهره مند شوید .

نحوه رسیدگی و صدور رای :

پس از تسلیم دادخواست فروش ملک مشاع و ارجاع آن به شعبه ، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین می نماید . وقت رسیدگی به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ خواهد شد .

چنانچه ملک موضوع دعوا قابل افراز نبوده و این موضوع به تایید دادگاه برسد ، دادگاه رای به فروش ملک مشاعی صادر خواهد کرد .

پس از قطعی شدن رای ، چنانچه تقاضای صدور اجراییه نمایید ، ملک موضوع دعوا از طریق اجرای احکام مدنی برای تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود . پس از تعیین قیمت ، ملک مطابق با تشریفات اجرای احکام مدنی ، در مزایده قرار میگیرد و پس از فروش سهم هر شریک مطابق نظر کارشناس و رای دادگاه به ایشان تسلیم خواهد شد .

آیا هر یک از شرکا هم می توانند در مزایده ملک مشاعی شرکت نمایند ؟!

جهت اخذ پاسخ از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی ، با ما تماس حاصل فرمایید .

مشاوره ملک مشاع با وکیلانه :

نکات حقوقی فروش ملک مشاع به صورتی است که عموم افراد از نحوه طرح دعوای فروش ملک مشاعی آگاهی نداشته و ممکن است همین ناآگاهی و طرح دعوای غلط موجب صدور قرار رد دعوا یا حکم به ابطال  دعوای خواهان و در نتیجه اطاله دادرسی شود . لذا پیشنهاد می شود قبل از طرح دعوا از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی استفاده نمایید  .

شماره تماس جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت : 09127246413

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی : درخواست افراز ملک مشاعی ، زمانی موضوعیت پیدا می کند که یکی از شرکا بخواهد سهم مشاعی خود را از دیگر شرکا جدا کند . در صورتی که جریان ثبتی ملک مشاعی پایان یافته باشد ، صلاحیت رسیدگی به درخواست افراز با اداره ثبت محلی است که ملک در آن ناحیه قرار دارد . لازم به ذکر است چنانچه عملیات ثبتی ملک پایان نیافته باشد. صلاحیت رسیدگی به دادخواست افراز با دادگاه عمومی حقوقی محلی است که ملک در حوزه آن وجود دارد .

در این مقاله منحصراً نحوه رسیدگی و اعتراض به درخواست افراز ملک مشاعی در اداره ثبت را توضیح خواهیم داد .

اعتراض به نظریه مسئول ثبت مبنی بر قافل افراز بودن ملک مشاعی

مرحله رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاعی :

پس از اینکه درخواست افراز ملک مشاعی به اداره ثبت تسلیم شد ، مسئول ثبتی ، پرونده را به نماینده ثبتی ارجاع می دهد . تا ایشان وضعیت ثبتی ملک مانند اینکه ملک در دفتر املاک ثبت شده است یا خیر یا اینکه دارای سند معارض می باشد یا خیر را مورد بررسی قرار دهد .

در صورت تایید پرونده و نداشتن سند معارض برای ملک ، پرونده توسط مسئول ثبتی ، جهت ترسم نقشه به نقشه بردار اداره ثبت ارجاع می شود . و ایشان با حضور شرکای ملک مشاعی و نماینده ثبت از محل ملک مشاعی صورت برداری می نماید و نقشه ترسیمی را با تعیین حدود  ، مساحت و مشخصات هر قطعه به مسئول ثبتی ارائه خواهد داد .

نتیجتاً در صورت تایید درخواست افراز ملک مشاعی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی ، مسئول ثبت ، نظریه خود را اعلام میکند .

چنانچه تصمیم مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی باشد ، این تصمیم به کلیه شرکا ملک مشاعی ابلاغ خواهد شد .

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی :

چنانچه هر یک از شرکا اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی داشته باشد ، باید ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را تسلیم نماید . رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی ای خواهد بود که ملک در حوزه آن قرار دارد . دادگاه پس از ثبت اعتراض وارد رسیدگی خواهد شد و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود .

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاعی ، راه حل چیست ؟!

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

هر چند در مقاله فوق ، سعی بر این شد تا مختصراً نحوه رسیدگی به درخواست افراز و طریقه اعتراض به آن را توضیح داد. اما از آنجا که هر درخواست یا دادخواست دارای شرایط شکلی و اصول و قواعد خاص خود می باشد. و عموم افراد از این دانش برخوردار نیستند ، پیشنهاد می شود حتماً از مشاوره یک وکیل متخصص در امور ثبتی و ملکی استفاده نمایید .

تلفن تماس : 09127246413

وکیل افراز ملک مشاعی (صفر تا 100 درخواست افراز ملک مشاعی)

وکیل افراز ملک مشاعی (صفر تا 100 درخواست افراز ملک مشاعی)( چگونه سهم خود در ملک مشاعی را از شریک دیگر جدا کنیم ؟): پیش از هر چیزی باید عنوان نمود : افراز به معنی این است که یکی از شرکای ملک مشاعی قصد جدا کردن سهم خود از دیگرشرکا را دارد .

چنانچه یکی از شرکا متقاضی افراز ملک مشاعی باشد. در صورتی که جریان ثبتی آن ملک تمام شده باشد. باید درخواست افراز خود را به اداره ثبتی که ملک مشاعی در حوزه آن قرار دارد ، تسلیم نماید .

یی3طوکیل افراز ملک مشاعی

چگونگی درخواست افراز ملک مشاعی

وکیل ملکی : پس از ارائه درخواست ، مسئول هر واحد ثبتی ، رسیدگی به افراز را به نماینده ثبت ارجاع می نماید . نکته حائز اهمیت این است که در افراز املاک مشاعی نیاز به اجازه یا مخالفت دیگر شرکا نمی باشد . بنابراین یکی از شرکا می تواند بدون موافقت شریک یا شرکای دیگر ، درخواست افراز ملک را بدهد .

پس از ملاحظه وضعیت ثبتی ملک توسط نماینده ثبت و بررسی اینکه آیا جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است یا خیر. یا اینکه ملک مشاعی دارای سند معارض می باشد یا خیر. نماینده ثبت نظر خود را اعلام می نماید و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند .

چنانچه اتمام جریان ثبتی به تایید نماینده ثبت برسد و ملک مشاعی نیز دارای سند معارض نباشد. مسئول ثبت به نقشه بردار ماموریت میدهد تا با حضور دیگر شرکا و نماینده ثبت ، محل را معاینه نماید و نقشه ملک مورد افراز را با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات ترسیم نماید . تصمیم مسئول ثبت نیز پس از بررسی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی در صورتی که ملک قابل افراز باشد ، به کلیه شرکا ابلاغ خواهد شد .

وکیل افراز ملک مشاعی و نحوه اعتراض شرکا به نظریه مسئول ثبت مبنی بر قابل افراز بودن ملک :

چنانچه شرکا به نظر مسئول واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را مطابق با ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تسلیم نماید . نحوه رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به اعتراض شرکا نسبت به قابل افراز بودن ملک مشاعی .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

اگر چه درخواست افراز املاک مشاعی یک روند مشخص شده ای را دارد اما از آنجایی که غالباً نظر مسئول ثبت ، غیر قابل افراز بودن ملک می باشد. لذا جهت اعتراض به تصمیم مسئول واحد ثبتی یا دستور فروش ملک ، نیاز به تجربه وکیل امور ثبتی و حقوقی می باشد . لذا پیشنهاد می شود ازهمان ابتدا از مشاوره وکیل متخصص استفاده نمایید .

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره از وکیلانه : 091272464133

اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجراییه اسناد رسمی لازم الاجرا

وکیل متخصص اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجراییه اسناد رسمی لازم الاجرا : اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که نسبت به اموالتان اجراییه صادر شده ، پیشنهاد می شود مقاله زیر را با دقت مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره و تصمیم به اخذ وکیل متخصص در موضوعات ثبتی ، با شماره تماس 09127246413 تماس حاصل فرمایید .

تعریف اجرا :

اجرا در معنای قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه یا اجبار اشخاص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل خود یا به امر قانون عهده دار گردیده است .
به طور کلی اجرای حق از دو طریق صورت میگیرد :

 1. اجرای احکام دادگاه ها اعم از اجرای احکام حقوقی واجرای احکام کیفری
 2. اجرای اسناد رسمی

در این مقاله به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجرای اسناد رسمی که از مراجع ثبتی صورت میگیرد ، پرداخته و اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجراییات صادره از دادگاه را در مقاله ای دیگر به صورت مفصل توضیح داده ایم .

اعتراض اشخاص ثالث

نسبت به چه نوع اسنادی میتوان درخواست صدور اجراییه نمود ؟

مطابق با ماده 92 قانون ثبت که اشعار میدارد : (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد )) ؛ البته علاوه بر اسناد رسمی برخی از اسناد عادی نیز به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا بوده و ذینفع اینگونه اسناد نیز میتواند بدون مراجعه به دادگاه ، از طریق صدور اجراییه ، وجه آن را مطالبه کند . مانند چک و اظهارنامه ای که مطابق ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها از طرف مدیر ساختمان برای بدهکار مجتمع مسکونی ارسال می شود .

اعتراض به اجراییه سند رسمی

اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مفاد اسناد لازم الاجرا به دو صورت انجام می شود .

 1. اعتراض به دستور اجرا
 2. اعتراض به اقدامات اجرا و عملیات مامورین اجرا

اعتراض به دستور اجرا

هر بدهکار و یا متعهدی که به طرفیت او اجراییه صادر شده و بدین طریق اموال او توقیف و بازداشت گردیده ، چنانچه نسبت به دستور اجرای سند ، شکایتی داشته باشد، باید دادخواست خود را به طرفیت شخص ذینفع و در دادگاه محلی که در حوزه آن دادگاه دستور اجرای سند داده شده است ، مطرح کند .

اعتراض به دستور اجرا زمانی موضوعیت پیدا می کند که:

 • الف – شخص ، اجراییه صادر شده علیه خود را مخالف با قانون بداند .
 • ب – مدعی باشد که اجراییه صادر شده مخالف با مندرجات و مفاد سند بوده است.
 • ج – مدعی باشد که وجه سند را قبلاً پرداخت نموده است .
 • د – مدعی مجعول بودن سندی که نسبت به آن اجراییه صادر شده است ، باشد .
 • چ – مدعی باشد که در ضمن سند شرطی مندرج شده و ذینفع سند به آن شرط عمل ننموده است .

در تکمیل مطلب فوق باید اذعان نمود که اعتراض به دستور اجرا فقط از اشخاصی پذیرفته می شود که علیه آنها اجراییه صادر شده است . به عبارت بهتر هر بدهکار یا متعهدی که به طرفیت او اجراییه صادر شده است ، در صورت وجود یکی از موارد فوق ، می تواند اقامه دعوی کند . بنابراین اشخاص ثالث نمیتوانند از طریق فوق ، اعتراض خود را مطرح نمایند بلکه آنها به طریقی که در ذیل توضیح داده شده می توانند به دستور اجرای اسناد لازم الاجرا اعتراض نمایند .

شکایت از اقدامات اجرا و عملیات مامورین اجرا :

با توجه به ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، پس از اینکه نسبت به سندی اجراییه صادر شد ، عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا ، شروع می شود و هر شخصی اعم از متعهد سند یا شخص ثالثی که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد ، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل به رئیس اداره ثبت ، تسلیم نماید .

به طور مثال : شما اتومبیلی را قبلاً از شخصی خریداری نموده اید و پس از معامله شما و فروشنده و قبل از انتقال سند رسمی ، یکی از طلبکاران فروشنده نسبت به چکی که از جانب فروشنده صادر شده ، تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از استعلام اداره ثبت ، اتومبیل شما توسط طلبکار توقیف می شود .

در این صورت شما باید کلیه مدارک و اسناد مربوط به مالکیت خود را همراه با شکواییه به رئیس ثبت ، تسلیم نمایید . اینکه آیا رئیس ثبت اعتراض شما را میپذیرد یا خیر ، بستگی به مدارک و مستندات شما و همچنین نحوه استدلال و دفاع شما دارد و پیشنهاد ما این است که حتماً قبل از شروع ، با یک وکیل متخصص در امور ثبتی مشورت نموده و در صورت لزوم به ایشان وکالت دهید . اما به هر حال پس از تسلیم مدارک و اعتراض ، رئیس اداره ثبت نطر خود را به طرفین ابلاغ می نماید .

اعتراض به تصمیم رئیس ثبت

پس از تسلیم مدارک اعتراض به رئیس ثبت ، ایشان مکلف است که فوراً رسیدگی کند و تصمیم ایشان به طرفین ابلاغ خواهد شد . چنانچه اشخاص دی نفع نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند ، می توانند ظرف ده از تاریخ ابلاغ ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند

اعتراض اشخاص ثالث از طریق طرح دعوی در دادگاه

گاهی ممکن است نسبت به اموال شخص ثالثی که متعهد و بدهکار نبوده ، اجراییه صادر شده باشد و اعتراض ایشان از طریق رئیس اداره ثبت بی فایده باشد چرا که اثبات مالکیت ایشان برای ریئس ثبت نیاز به طرح دعوایی در دادگاه داشته باشد ؛ لذا شخص دی نفع می بایست با طرح عنوان مناسب خواسته در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید . در این صورت با توجه به اینکه اجراییه از طریق اداره ثبت و مرجع غیر قضایی صادر گردیده ، عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه شخص ذی نفع در ضمن دادخواست خود ، دستور توقف عملیات اجرایی را از دادگاه صالح تقاضا کرده باشد و پس از پرداخت خسارت احتمالی ، دادگاه دستورموقتی مبنی بر توقت عملیات اجرایی صادر نموده باشد .

اعتراض به عملیات اجرایی توسط بدهکار یا متعهد سند لازم الاجرا :

اگر نسبت به صدور اجراییه سند اعتراضی مبنی بر اینکه عملیات اجرایی به درستی صورت نگرفته ( برای مثال : بدون اینکه ابلاغیه ای برای شما صادر و ارسال شده باشد ، عملیات اجرایی سند لازم الاجرا شروع شده باشد و اموال شما توقیف شده باشد و یا اینکه مدعی باشید مال توقیف شده از مستثنیات دین می باشد ، شما باید شکایت خود را همراه با مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نمایید و ایشان در این خصوص تصمیم گیری می نماید .

مشاوره حقوقی اعتراض نسبت به اجراییه اسناد رسمی

اگر چه در مقاله فوق سعی بر این شد که به صورت مختصر موارد اعتراض به اجراییه صادر شده از ادارات ثبت را توضیح و مراجع صالح جهت اعتراض را معرفی نمود ؛ لیکن باید توجه داشت که دعاوی ثبتی به حدی پیچیده بوده که کوچکترین سهل انگاری از طرف شما میتواند حقوقتان را از بین ببرد ؛ لذا پیشنهاد میشود در طرح دعوی و عنوان شکایت خود دقت نظر کافی را داشته باشید و از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص در امور مربوط به دعاوی ثبتی و ملکی بهرمند شوید .

جهت اخد مشاوره از وکیل ساناز کریمی با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید . 09127246413