فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ معامله (+ 10 نکته)

شرایط و نحوه فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ و ثمن معامله با وکیلانه : هر معامله خرید و فروشی که منعقد می شود، باید ترتیب پرداخت ثمن(مبلغ معامله) نیز مشخص و پیش بینی شود. هرگاه در معامله ای ترتیب پرداخت وجه پیش بینی نشود. اینگونه برداشت می شود که وجه معاکله باید فوری پرداخت گردد. حال اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند. و از طرفی طرفین معامله حق فسخ معامله را از خود ساقط نکرده باشند. فروشنده می تواند در ظرف مهلت سه روز از تاریخ قرارداد، معامله را بهم بزند و فسخ کند.

فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ معامله

نکاتی در خصوص فسخ معامله به جهت پرداخت نکردن مبلغ

 1. برای اینکه فروشنده بتواند از این عنوان حقوقی جهت بهم زدن مامله استفاده کند. باید ثمن (مبلغ معامله) بصورت حال و نه معجل باشد.
 2. فروشنده نباید مبیع را به خریدار تحویل داده باشد.
 3. بهم زدن معامله به استناد خیار تاخیر ثمن می تواند با ارسال یک اظهار نامه برای خریدار الام شود.
 4. برای اینکه فروشنده در آینده دچار مشکل نشود. می تواند از طریق دادگاه تایید فسخ مامله را بخواهد.
 5. مدت زمان اِمال این حق فسخ سه روز از تاریخ انعقاد عقد خواهد بود.
 6. این حق فسخ صرفاً مشمول عقد بیع می شود و سایر عقود را در بر نمی گیرد.
 7. لازمه ی اِعمال فسخ معامله بجهت پرداخت نکردن مبلغ. وجود حق فسخ و عدم اسقاط این حق در ضمن قرار داد می باشد.
 8. اگر خریدار برای پرداخت مبلغ ضامن معرفی کرده باشد. و فروشنده ضامن را پذیرفته باشد. دیگر نمی تواند از این عنوان فسخ استفاده کند.
 9. پرداخت مبلغی از معامله در مدت سه روز و عدم تصفیه ثمن، موجب اسقاط حق فسخ بجهت تاخیر ثمن نخواهد بود.
 10. با تحویل دادن مبیع به خریدار، دیگر حق فسخی بابت تاخیر ثمن برای فروشنده باقی نمی ماند. در این مواقع فروشنده تنها می تواند خریدار را به پرداخت مبلغ معامله ملزم کند.

فسخ معامله به جهت غبن فاحش

مشاوره با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل متخصص امور حقوقی ، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

الزام خریدار به استرداد ملک و 6 نکته کلیدی

نکاتی در خصوص الزام خریدار به استرداد ملک با وکیلانه : الزام خریدار به پس دادن ملک، یکی از انواع دعاوی حقوقی است که در صورت وجود شرایطی قابل طرح می باشد. و اما منظور از وجود شرایط جهت طرح این دعوی این است. که نمی توان در هر شرایطی خریدار را ملزم به پس دادن ملک فروخته شده نمود.

چرا که مهم ترین ویژگی فروش ملک، تعهد فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر است. به عبارت بهتر بد از واقع شدن عقد بیع، خریدار مالک مبیع می شود. و فروشنده ملزم به تحویل مبیع به او می باشد. همچنین با وقوع بیع، فروشنده، مالک ثمن معامله می شود و خریدار موظف به پرداخت آن می باشد.

الزام خریدار به استرداد ملک

مبنای حقوقی دادخواست الزام خریدار به استرداد ملک

با توجه به مطلب فوق، اگر فروشنده ملک موضوع معامله را به خریدار تحویل دهد و در ازاء آن خریدار به تعهدات خود عمل نکند. و معامله به دلایلی فسخ یا بی اعتبار گردد، باید ملک به فروشنده مسترد شود. اگر خریدار حاضر به تحویل ملک به فروشنده نشود، باید از طریق دعوی حقوقی او را ملزم نمود.

طرفین دعوی

در این دعوی فروشنده به طرفین خریدار دعوی مطرح می نماید. پیشنهاد می شود قبل از هر اقدام حقوقی از مشاوره و تجربیات یک وکیل ملکی بهره مند شوید.

نکاتی در خصوص الزام خریدار به پس دادن ملک

 1. برای استرداد ملک باید ثابت شود که معامله منعقد شده بین طرفین فسخ یا باطل شده است.
 2. با طرح دعوی الزام خریدار به استرداد ملک و محکومیت او، خریدار ملزم به تحویل ملک می باشد. و در صورت استنکاف از اجرای رای ، در حکم غاصب محسوب می شود. و می توان از او خسارت مطالبه نمود.
 3. پیشنهاد می شود قبل از طرح دعوی اطهار نامه ای برای خریدار ارسال شود.
 4. از تاریخی که معامله بین فروشنده و خریدار بی اعتبار می شود، تصرف خریدار غیر قانونی بوده و می توان از او خسارت دریافت نمود.
 5. فروشنده زمانی می تواند این دعوی قوقی را مطرح کند که به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مالک باشد. در غیر این
 6. صورت دعوی او قابل استماع نخواهد بود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل امور ملکی ، با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413