تعرفه و هزینه انواع خدمات وکیلانه در سال 1401

عنوان خدماتهزینه خدمات
اعتراض ثالث کیفری2.000.000 تومان
اعمال ماده 477 کیفری4.000.000 تومان
اعتراض به قرار دادسرا1.500.000 تومان
لایحه دفاعیه حقوقی در مرحله بدوی1.000.000 تومان
لایحه دفاعیه کیفری در مرحله بدوی1.000.000 تومان
لایحه دفاعیه تجدید نظر1.500.000 تومان
انواع درخواست در دادسرا و دادگاه400.000 تومان
انواع درخواست در مرحله اجرا300.000 تومان
مشاوره تلفنی200.000 تومان
مشاوره حضوری350.000 تومان
انواع مکاتبات اداری 400.000 تومان
تنظیم اظهارنامه500.000 تومان
عنوان خدماتهزینه خدمات
تنظیم دادخواست بدوی1.000.000 تومان
تنظیم واخواهی حقوقی1.500.000 تومان
تنظیم تجدید نظر خواهی حقوقی2.000.000 تومان
تنظیم اعاده دادرسی مدنی2.500.000 تومان
تنظیم اعتراض ثالث مدنی2.000.000 تومان
اعمال ماده 477 حقوقی4.000.000 تومان
تنظیم شکواییه جرایم درجه 1-2-33.000.000 تومان
تنظیم شکواییه جرایم درجه 4 و 5 2.000.000 تومان
تنظیم شکواییه جرایم درجه 61.000.000 تومان
تنظیم شکواییه جرایم درجه 7 و 8 500.000 تومان
واخواهی کیفری 1.500.000 تومان
تجدید نظر خواهی کیفری2.000.000 تومان
اعاده دادرسی کیفری2.500.000 تومان